مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

628 Is : مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

بخش 6 : سیستم حمایتی مدیریتی

کاربرد های IT سیستم فرا سازمانی سیستم های درون سازمانی سیستم های سازمانی سیستم های حمایت مدیریتی قسمت های کاربردی :

سیستم های حمایت مدیریتی

بیان حمایت تصمیم گیری

·        سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( MIS )

·        سیستم های حمایت تصمیم ( DSS )

·        سیستم های حمایت تصمیم گروهی ( GSS ) یا ( GDSS )

·        سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ELS )

·        سیستم های متخصص

سیستم های حمایت مدیریتی

سیستم های تجزیه و تحلیل داده ها

·        سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ( GIS )

·        کسب داده ها

·        شبکه های عصبی

·        واقعیت مجازی

ترکیب تصمیم گیری

مدیران ارشد مدیران میانی کارگران داده ها و عملی سطح استراتژیک سطح مدیریت سطح دانش عملیاتی تمرکز خارجی داخلی  ساختاری ساختار  

تصمیم گیری H.A سیمیون

مراحل تصمیم گیری

ـ هوش

ـ طرح

ـ انتخاب

ـ اجرا

ارتباط محدود

ـ رضایت

ـ محدودیت های شناختی

مقایسه MIS با DSS

MIS                                                                            DSS

تصمیم گیری ساختاری                             تصمیم گیری نیمه ساختاری تا بدون ساختار

کنترل عملیاتی                                         تصمیم گیری تاکنیکی ( جمع آوری منابع )

تصمیم گیری معمولی                                تصمیم گیری حل مسأله یا دقیق

زمان حال و گذشته                                       زمان آینده ( مدل های تاریخی )

گزارش های دوره ای و استثنایی                     گزارش های مهم و دقیق

اندازه گیری پیشرفت از طریق اهداف             تعیین تاکنیک ها در مواجه با اهداف

مجموعه راه حل محدود                                 مجموعه راه حل غیر محدود

طراحی سخت                                                طراحی انعطاف پذیر

SDLC سنتی ـ طرح منجمد ( بدون حرکت )     روش طراحی تکراری ـ بدون حالت منجمد

سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS)

سطح مدیریت

کنترل عملیات ها

·        درون داده ها : داده های عملیات ها

·        پردازش : مدل ساده

·        برون داده ها : گزارش های خلاصه

·        کاربران : مدیران سطح میانی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

·        تصمیم های ساختاری و نیمه ساختاری

·        تصمیمات تکراری

·        کنترل گزارش ایجاد شده

·        داده های گذشته و حال

·        جهت یابی داخلی

سیستم های حمایت تصمیم گیری ( DSS )

سیستم کامپوتری سطح مدیریت

ترکیب داده ها ، مدل ها ، نرم افزار کاربر برای تصمیم نیمه ساختاری و بدون ساختار

سیستم های تصمیم گیری حمایتی ( DSS )

·        تصمیم گیری مهم

·        سریع ، مطابق ، انعطاف پذیر

·        کاربر برون داد و درون داد را کنترل می کند .

·        برنامه ریزی کمتر حرفه ای

·        حمایت از فرایند تصمیم گیری

·        ابزارهای مدل سازی مهم

سیستم های حمایت تصمیم گیری ) DSS )

سطح مدیریت

اجرای ـ تاکنیکی از اهداف استراتژیک

·        درون داد : داده هایی با حجم کم

·        پردازش : تعاملی

·        برون داد : تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

·        کاربران : افراد حرفه ای ، کارمندان

سیستم حمایت تصمیم :

·        مدل : ارائه یک مسئله

سیستم نرم افزاری DSS

·        تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخ ها را دریافت     می کند .

·        پایگاه داده های DSS . داده های تاریخی یا رایج از کاربردهای گروه ها

سیستم حمایت تصمیم :

·        مدیریت مدل ارائه یک مسئله

ـ کمک به کاربر در تعیین ابزارهای تحلیل مناسب .

·        مدیریت داده ها : داده های تاریخی رایج از کاربرها یا گروه ها

·        تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخها را دریافت       می کند .

ـ چگونه کاربر با سیستم تعامل برقرار می کند .

سیستم حمایت تصمیم

داده های خارجی TPS پایگاه های داده های DSS مدل های سیستم نرم افزاری DSS ابزارهای OLAP ابزارهای کسب داده ها تعامل کاربر کاربر


ـ سیستم حمایت تصمیم :

·        کسب داده ها : فن آوری برای یافتن ارتباطات در پایگاه های داده ها برای پیش بینی

·        سیستم نرم افزاری DSS : ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده ها .

·        تجزیه و تحلیل حساسیت سؤال دربارة این که چه می شود اگر دربارة تغییرات در فاکتورهای مدل

ـ سیستم حمایت تصمیم :

·        سیستم اطلاعات جغرافیایی

ـ اطلاعات نقشه محور

ـ تراکم جمعیتی به وسیلة ناحیه

·        DSS وب محور

ـ دستیابی ابزارهای وب .

سیستم حمایت گروهی ( GSS ) :

سیستم کامپیوتر محور تعاملی : راه حل مسائل غیر ساختاری را به وسیلة تصمیم گیرندگانی که به عنوان گروه کار می کنند آسان می سازد .

مدل سازی بعد از ایجاد عملیات تصمیم گیری گروهی ایجاد می شود .

ـ تکنیک گروهی عددی

تکنیک دلفی

مزایای GSS :

·        گسترش پیش طرح

·        افزایش مشارکت

·        فضای جمعی باز

·        ایجاد ایدة آزاد از انتقاد

·        ارزیابی هدفمند

·        سازمان و ارزیابی ایده آل

·        ایجاد برتری و تصمیم گیری

·        مستدل سازی نشست ها

·        دستیابی به اطلاعات خارجی

·        محافظت از حافظة سازمانی

ـ ابزارهای GSS :

·        سؤال کنندگان الکترونیک

·        جریان الکترونیک

·        سازماندهندگان ایده آل

·        ابزارهای سؤال

·        ابزارهایی برای رأی گیری / ایجاد برتری ها

·        تعیین سهامدار و ابزارهای تجزیه و تحلیل

·        ابزارهای شکل گیری سیاست

·        دایره های گروهی

سیستم نشست الکترونیک ( EMS )

ـ GDSS گروهی : استفاده از فن آوری اطلاعات برای ایجاد نشست های تولیدی تر ، آسان سازی تصمیم گیری ارتباطی .

سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ESS )

سیستم اطلاعات استراتژیک برای تصمیم گیری های غیر ساختاری از طریق گرافیک های پیشرفته و ارتباطات طراحی شده است .

·        سیستم های اطلاعات اجرایی

·        حرکت به پایین : توانایی برای حرکت از خلاصه به سطوح پایین تر جزئیات .

·        مزایا

·        انعطاف پذیری

·        توانایی تجزیه و تحلیل

·        مقایسه و برجسته کردن گرایش ها

·        کنترل عملکرد

·        خط زمانی ، در دسترس بودن داده ها ، اجازه ارتقاء عملکرد را می دهد .

ـ سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ESS ) :

سطح استراتژیک

·        برون داده ها ، داده های گروهی .

·        پردازش : تعاملی

·        برون داده ها : انعکاس

·        کاربران : مدیران ارشد

سیستم های اطلاعات اجرایی ( ESS ) :

·        ایجاد هدف

·        تصمیمات ساختاری

·        تمرکز خارجی

·        داده های تاریخی

·        تجزیه و تحلیل SWOT

·        سیستم های تخصصی

پایة علمی :

·        مدل دانش انسانی

·        سیستم تخصصی قانون محور

·        سیستم بر پایة حالت اگر ـ سپس

پایة قانون ، جمع آوری دانش اگر ـ سپس

·        چارچوب دانش

ـ دانش در قسمت هایی بر اساس ارتباطات به دست آمده سازماندهی می شود .

بحث :

·   جنبه های تصمیم در قسمت های کاربردی دیگر که در این فصل بحث شده اند در ارتباط با انبار داری داده ها استفاده می شوند .

·        چه طور GDSS و گروه به یکدیگر مربوط می باشند .

·   بر پایة تجزیه و آموزش شما یک کاربرد ممکن از GIS را تعیین کنید . چرا شما فکر می کنید که یک کاربرد خوب از GIS وجود دارد ؟

بحث :

مفهوم حرکت به پایین را به صورتی که در EIS استفاده شده است توضیح دهید .

چطور از تعیین تفاوت می کند ؟

·   بر پایة تجربه و آموزش شما یک کاربرد ممکن از ES را تعیین کنید چرا شما فکر می کنید که این یک کاربرد خوب در ES دارد .

·        کدام قسمت کاربرد بحث شده در تجارت کوچک یا با اندازة متوسط مفید است ؟ توضیح دهید .

بحث بخش 5 :

·        چرا شما یک سیستم خدمت رسان یا مشتری سه مسیره یا دو مسیری را انتخاب می کنید ؟

·   بعضی از دلایل ارائه شده در این بخش دربارة چرایی این که شرکت ها اجرایی       ( ERP ) را مشکل می دانند چیست ؟ کدام دلایل را شما فکر می کنید مهم تر است چرا ؟

·   چه تفاوتی در انبار داری داده ها از فایده های عملیاتی یا پایگاه داده ها وجود دارد؟ چرا این تفاوت ها مهم است ؟

·        بحث بخش 5

·        تجارب شخصی تان را در نظر بگیرید چه طور تجارب تغییر کرده است ؟

·        چه تأثیری اینترنت در خود کار سازی اداری دارد ؟

·        آیا شما از یک سیستم که دربارة آن تجربه دارید آگاه هستید ؟ مزایا و معایب این سیستم چیست ؟

ترجمه قسمت D  

سیستم های اطلاعات استراتژیک و باز سازی دربارة فرآیند تجارب در پُرسکورسی

سیستم های استراتژیک

·        سیستم های اطلاعاتی مدیریتی ( MIS )

·        مدیریت

·        استراتژی

·        مدیریت استراتژیک ، مدیریت بازاریابی استراتژیک

·        سیستم های حمایت تصمیم

·        تصمیم گیری

·        سیستم های اطلاعات اجرایی ( EIS )

ـ ( SIS )

ـ چه چیزی سیستم اطلاعات را استراتژیک می کند ؟

ـ چگونه سیستم اطلاعات استراتژیک مدیریت می شود ؟

ـ چه چیزی ؟؟؟؟

ـ استراتژی مدیریت برای ( IT )

ـ فن آوری اطلاعات در یک محیط جهانی

ـ سیستم های حمایتی مدیریت استراتژیک

ـ آشفتگی جهانی در تعریف این اصطلاحات وجود دارد در این جا ما قصد تقسیم بندی چیزها می باشد .

مدیریت

ـ سه ایدۀ ممکن

·        فعالیت

·        مردمی که سازمان را مدیریت می کند

·        گسترۀ نقش بازی کردن

جهت فعالیت

ـ مدیریت جهت یک شرکت از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، همکاری و کنترل منابع انسانی و مواد در راستای دستیابی به اهداف پیش تعیین شده همکاری می باشد .

ـ اضافه بر این فهرست

·        ایجاد انگیزه ، توسعه افراد ، ارتباطات ، ارتباطات ، اندازه گیری عملکرد .

 ایده در جهت ـ انسان

ـ مدیریت یک بدنه از حالت اجرایی گروهی می باشد که مسئول حرکت و کار است .

آنتونی ( 1965 ) :

·        برنامه ریزی استراتژیک : تعریف اهداف سازمان ؛ مأموریت و دیو

·        کنترل مدیریت ؛ به دست آوردن ، آرایش و استفاده از منابع به طور مؤثر

·        کنترل عملیاتی ؛ اطمینان از اینکه وظایف خاص به طور مؤثر و کافی صورت می گیرد .

هرم

میانی پائین همکاری واحد ـ تجاری خط استراتژیک تاکتیک عملیاتی بالا

ایده ایفای نقش

ـ نقش های کلی به وسیلۀ پرسنل مدیریتی در هنگام اجرای کار تطابق می یابد .

( سینتز برگ ) :

·        جهت ، ارتباط ، رهبری

·        کنترل ، سخنگو ، انتشار

·        مؤسس شرکت ، اداره کننده ، منبع ، جمع کننده ، مذاکره کننده

ارتباط بین گستره ها

نقش فعالیت شخص

مدیریت به عنوان : تصمیم گیری و کنترل اطلاعات

ـ ایجاد اهداف ـ تعیین محدودیتها ـ تعیین گزینه ها ـ جمع آوری مناسب اطلاعات ـ انتخاب بهترین گزینه ـ هوش ـ طرح ـ انتخاب   سیمون ( 1960 )                                      لانگ ( 1989 )

ایده های سه گانه

تصمیم گیری مدل سیمون هوش ایجاد اهداف درک مشکل تعیین انتخابها طرح انتخاب ارزیابی انتخابها انتخابحل مسأله

مشاهده / کنترل

تشخیص مشکل

ایجاد اهداف

درک مشکل

تعیین انتخابها

ارزیابی انتخابها

انتخاب

اجرا

انواع موقعیت ها و موقعیت های بکار رفته و موقعیت تصمیم

سیمون 1960            گری و اسکات مورتن ، 1971           کین و اسکات مورتن ،1978

بدون برنامه بدون ساختار ساختاری با برنامه نیمه ساختار بدون ساختار ساختاری

سیستم حمایتی مدیریت

ـ CBIS که از مدیریت از طریق حمایت از تصمیم گیری و یا فعالیت اداره اطلاعات حمایت می کند .

موضوعات تأثیر گذار بر el . m

ـ سیاست های شرکت

ـ زمان در دسترس                                           

ـ تجربه

ـ محیط که در آن تصمیم گیری صورت می گیرد

ـ تأثیر تصمیمات گذشته و آینده

ـ تفاوت بین اشخاص

مدل سیمون                         حمایت از تصمیم غیر فعال                حمایت فعال

هوش طرح · گزارش به صورت گزینه ای · مقایسه / نشانه ها · تعامل تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به حالت معمول · پیش بینی · بهترین مدت · حالت نتیجه مورد نظر · درجه بندی و نمره دادن · نتایج تجزیه و تحلیل · گروه حمایت از مذاکره انتخاب · اطلاعات در اثبات و تصدیق انتخاب گزینه · گزارشهای جنبه های تجاری · گزارش به رقبا


سیستم های اطلاعات استراتژیک

ـ سیستم های پردازش انتقالی شامل تغییر طبیعت تجارت نمی شوند .

ـ تغییرات ابزار را در نظر نمی گیرند که به وسیلۀ آن فعالیت موجود در اختیار قرار گرفته می شود .

ـ کامپوتری کردن با هدف توسعه مؤثر صورت می گیرد بنابراین هزینه ها کاهش یافته ، ذخیره سازس کیفی شده و هزینه های کارمندان تحت تخمین قرار گرفته و یا چشم پوشی می شود .

ذخیره سازی هزینه

ـ هزینه های یک کامپیوتر با یک قدرت پردازش ثابت از 5/4 میلیون MIPS در سه نقطه ؛ 1980 ، 1990 ، 2000

ـ در سال 1980 هزینه کامپیوتر برابر 5/4 میلیون دلار است = حقوق سالانه 210 کارگر

ـ در سال 1990 این به 300 هزار دلار کاهش می یابد = حقوق سالانه 6 کارگر . هزینۀ واقعی نزدیک به 100 هزار دلار است .

ـ در سال 2000 هزینه ها برابر با 10 هزار دلار تخمین زده شده است = هزینه تبدیل یک کارگر

جستجو برای کاهش هزینه ها

ـ هزینه های کارگر به عنوان یک بحث برای انتقال از سیستم های موجود به شکل مدیر استفاده می شود .

ـ یک بحث اخیراً در ارتباط با کاهش هزینه در کار مدیریتی ، مخصوصاً مدیریت سطح میانی وجود دارد .

چگونه اطلاعات روش شما را تغییر می دهد ( پرتر و میلر 1985 )

ـ هزینه های کاری بزرگترین و آسانترین قسمت جایگزین با استفاده از IT  

ـ هزینه های پست و کاغذ و حمل و نقل به وسیلۀ داده های الکترونیک ( EDI ) و    e_mail جایگزین می شود .

ـ هزینه های دارایی

ـ هزینه های موجودی

ـ تأثیر ذخیره سازی هزینه مورد شک است .

ـ IT می تواند ابزاری برای کسب مزیت رقابتی باشد .

IT به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی

ـ تعریف مرزهای کارهای خاص

·        همگرایی

ـ توسعه محصولات یا خدمات جدید

ـ تغییر ارتباطات بین تأمین کنندگان و مشتریان

ـ ایجاد موانع برای داوطلبان جدید

IT  به عنوان پایه ای برای مزیت رقابتی

ـ اهداف اصلی برای IS :

·        تعیین روشهای بهتر از انجام کارها

·        هدایت به سمت افزایش سود

·        عملکرد بیشتر

·        گسترش ارائه و تصویر

·        توسعه موقعیت های رقابتی

چارچوبی برای استراتژی رقابتی ( برتر 1980 )

رقبا مشتریان داوطلبان بالقوه تأمین کننده تأمین کنندگان قدرت چانه زنی قدرت چانه زنی خطرات جانشین ها جانشین ها خطرات داوطلبان جدید

نقش استراتژیک IT

نیروی رقابتی                       پتانسیل IT                                      مکانیزم

داوطلبان جدید                    موانع ورود                                      نصب وفرسایش

تأمین کنندگان            کاهش قدرت چانه زنی                        فرسایش یا مشارکت

مشتریان                          قفل شدن                   تغییر هزینه ها یا اطلاعات مشتریان

محصولات جایگزین           ابتکار                                محصول جدید یا ارزش افزوده

رقابت                           تغییر ارتباطات                               رقابت یا تجمیع

چه چیزی رقابت را به وجود می آورد ؟

ـ ایجاد تکنولوژی

·        IT ـ  سرمایه گذاری در موفقیت تجارت مؤثر است .

ـ ایجاد رقبا

·        کپی کردن رقبا

تنظیم کردن استراتژی کاری و استراتژی IT

ـ روش : بالا پائین با پائین بالا با خلاق

ـ تکنیک ها : CSFS ، SWOT ، نیروهای 5 گانه ، حالت حسابرسی

ـ انزاذ : مدیران ارشد ، کاربران / حرفه ای ، کار فنی ، رقابت خطی

فاکتورهای موفقیت های انتقادی

ـ فاکتورهای انتقادی برای همۀ سازمانها در صنعت مشابه

ـ موضوعات مربوط به سازمان خاص و موقعیت آن در صنعت

ـ فاکتورهای محیطی از قبیل جنبه های قانونی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی

ـ فعالیت در درون شرکت که کوتاه مدت است

ـ کنترل روشهای مربوط به عملیاتهای شرکت

ـ فاکتورهایی که در تغییرات در محیط کاری به حساب می آیند .

مثالها :

کورتال در مقابل مؤسسه اعتباری تجاری فرانسه

روشهای دستیابی :

چارچوب اصلی IBM مشتری مینی تل تلفن سرور مشتری مشورت مشتری 

ترجمه قسمت 6 ( E ) :

بخش 10 مدیریت حمایتی و تصمیم گیری

ـ مدیران و تصمیم گیری

·        مدیریت فرآیندی است که به وسیلۀ آن اهداف سازمانی از طریق استفاده از منابع مانند مردم ، پول ، زمان ، انرژی ، مواد ، فضا به دست می آید .

·        این منابع به عنوان درون داد در نظر گرفته می شود و دستیابی به این اهداف به عنوان برون را فرآیند در نظر گرفته می شوند .

·        مدیران این فرآیند با هدف بهبود آن بررسی می کنند .

ـ کار مدیر : سه مقوله :

(1) ـ نقشهای درون شخصیتی مثل : بصری

(2) ـ نقشهای اطلاعاتی مثل کنترل ، سخنگو

(3) ـ نقشهای تصمیم گیری ، اداره ، کنترل ، جمع آوری منابع ، مذاکره

نقش تصمیم گیری مدیر آیا مشکل وجود دارد ؟ ارزیابی اطلاعات محیط داخلی محیط خارجی تجزیه ، تحلیل کیفی تجزیه ، تحلیل کمی تفسیر تصمیم : چه کاری باید دربارۀ این کار مشکل باید انجام شود

تصمیم های مدیریتی و حمایت کامپیوتری :

·        موفقیت مدیریت وابسته به اجرای عملکرد های مدیریتی از قبیل برنامه ریزی ، سازماندهی جهت دهی و کنترل می باشد .

·        برای دستیابی به این عملکردها مدیر فرآیند تصمیم گیری را به کار می برد .

·        مدیران باید چگونگی استفاده از ابزارهای جدید و تکنیکها را که در تصمیم گیری که به آنها کمک می کند یاد بگیرد .

ü    تکنیکهای کامپیوتری از تصمیم گیری کیفی و کمی حمایت می کند .

مدل سازی و مدلها :

·       یک مدل یک ارائه ساده یا یک انتزاع از واقعیت می باشد .

·       با مدل سازی یک نفر می تواند تجربیات مجازی را اجرا کرده و در واقعیت آن را تجزیه و تحلیل کند .

·       بعضی از مزایای مدل سازی :

ü     ـ  هزینۀ مجازی کمتر از هزینۀ تجربۀ سیستم واقعی است .

ü     ـ مدلها اجازۀ حالت تقلیدی از زمان زا ممکن می سازد .

ü     ـ مدل سازی به وسیلۀ متغییرها آسانتر از سیستم واقعی است .

ü     ـ هزینۀ اشتباهات در حلول یک تجربۀ واقعی کمتر است .

چهار نوع از مدلها

ـ مدلهای میزانی : یک مدل انتزاعی است که یک حالت عینی از مدل فیزیکی است و بر اساس شکل اصلی با مقیاس متفاوت است .

مدلهای آنالوگ : یک مدل متضاد با مدل متضاد با مدل میزان است و شبیه به سیستم واقعی نیست اما مانند آن رفتار می کند .

مدلهای ریاضی : ( کمی ) پیچیدگی ارتباطات در بسیاری از سیستم ها نمی تواند ارائه شود .  یک مدل بیشتر انتزاعی با کمک ریاضی ممکن می شود .

مدلهای ذهنی یک توضیح ذهنی از چگونگی تفکر شخص در یک موقعیت را فراهم می کند .

چرا مدیران نیاز به حمایت IT دارند :

تصمیم گیری ها در زمانی که پردازش اطلاعات رشد کند ، مشکل می شود چون به دلیل گرایش های زیر :

   1 ـ تعداد گزینه های در حال افزایش

   2 ـ تصمیم ها تحت فشار زمان گرفته می شود .

   3 ـ به علت افزایش عدم اطمینان در محیط تصمیم

   4 ـ این اغلب لازم است تا به اطلاعات دست یافته ، با متخصصان مشورت نموده یا یک گروه تصمیم گیری داشته باشیم .

تعیین نیازهای اطلاعاتی برای مدیران

روش دترب ( 1991 ) : فرآیند دو مرحله ای :

ü            مرحله 1 ـ یک بررسی ساختاری اجرا می شود تا نیازهای اطلاعاتی مدیر تعیین   می شود.

ü            مرحله 2 ـ یک نوع گونه از سیستم اطلاعاتی اجرا می شود .

·        روش فاکتوری موقعیت انتقادی ( CSF )

·        روش واسون و فرولیک ( 1992 ) بر پایۀ استراتژیهای زیر می باشد :

ü     تعیین نیازهای اطلاعاتی

ü     پرسش ( روش مصاحبه )

ü     ایجاد نیازها از سیستم اطلاعاتی موجود

ü     ترکیب از خصوصیات سیستم

ü     و کشف از طریق سیستم های در گیر

سیستم های حمایت مدیریتی ( MSS )

ـ تکنیکهای اطلاعاتی اصلی چهارگانه در حمایت مدیران با موفقیت استفاده شد :

DSS : حمایت اولیه را برای انواع تصمیمات تحلیلی و کمی فراهم می کند .

·        سیستم حمایت اجرایی از نقشهای اطلاعاتی مدیران اجرایی حمایت می کند .

·        سیستمهای حمایت تصمیم گیری گروهی از کار مدیران در گروه حمایت می کند .

·        سیستمهای هوشمند حمایتهای چند عملکردی را فراهم می کند .

ـ چار چوبی برای تصمیمات کامپیوتری :

  مسائل مدیریتی در سه مقوله قرار می گیرد :

·   مسائل ساختاری : همۀ مراحل هوشمند طراحی و انتخاب ساختاری هستند و بهترین راه حلها شناخته می شوند .

·        مسائل برون ساختار : هیچ کدام از این سه مرحله ، هوش ، طراحی یا انتخاب ساختاری نیستند .

·        مسائل نیمه ساختاری یا به ترکیبی از راه حلهای استاندارد و قضاوت مشخصی دارد .

  سه مقولۀ گسترده وجود دارد که همۀ فعالیتهای مدیریتی را احاطه می کند .

·        برنامه ریزی استراتژیک ـ اهداف و سیاستهای بلند مدت برای جمع آوری منابع

·        کنترل مدیریت ـ استفادۀ موثر و تملک منابع در ایجاد اهداف سازمانی

·        کنترل عملیاتی ـ اجرای موثر و کافی از وظایف خاص

          علم مدیریت

·   روش علم مدیریت بیان می کند که مدیران می توانند از یک فرآیند سیستماتیک برای حل مشکلات استفاده کنند .

·        تعریف مسئله :

·        طبقه بندی مسئله به مقوله استاندارد

·        ایجاد یک مدل ریاضی استاندارد که مسئله زندگی واقعی را شرح می دهد .

·        پیدا کردن راه حلهای بالقوه در مدل سازی مشکل و ارزیابی آنها

·        انتخاب و ایخاد یک راه حل برای مسئله

·        سیستم های حمایت تصمیم گیری

  سیستم حمایت تصمیم گیری مساوی است با یک سیستم اطلاعات کامپیوتر محور که داده ها و مدل ها را ترکیب کرده تا مشکلات نیمه ساختاری را با در گیری کاربر حل کند .

  سیستمهای حمایت تصمیم گیری شبیه MIS و MSS به معنی چیزهای متفاوت برای افراد متفاوت می باشد .

  DSS می تواند به عنوان یک روش یا فلسفه و نه روش شناسی دیده شود .

ـ خصوصیات DSS :

  فراهم آوردن حمایت برای تصمیم گیرندگان در همۀ سطوح چه شخصی یا گروهی به وسیلۀ اطلاعات هدفمند و قضاوت

  حمایت از تصمیمات وابسته به هم

  حمایت از تمام مراحل تصمیم گیری شامل هوش ، یا دانش ، طرح ، انتخاب و اجرا

  این به وسیلۀ کاربر برای همراهی با تغییرات تطابق می یابد .

ـ آن قابل اجرا و استفاده در بسیاری از موارد می باشد .

  یادگیری و ارتقاء می دهد که با کاربردهای جدیدی و یادگیری اضافی هدایت می شود.

  استفاده از مدلهای کمی

  DSS با مدیریت دانش تجهیز می شود مه راه حل مناسب و ممکن می سازد .

  می تواند برای استفاده از طریق وب صورت گیرد .

  اجازۀ اجرای آسان در تجزیه و تحلیل را می دهد .

·        زیر سیستم مدیریت داده ها شامل همۀ داده ها می شود که از چندین منبع به دست آمده اند .

·        زیر سیستم مدیریت مدل شامل ساختارهای مدلی و مدلها برای توسعه DSS می شود .

·   سیستم مدیریت بر پایه مدل ( MBMS ) : DSS ، مدلهای موجود یا قسمت ساختاری را به شرعت ایجاد می کند .

·       

کاربران DSS

دستیاران : این شخص دانش خاص دربارۀ مسائل مدیریتی و بعضی تجارب در تصمیم گیری دارد .

کاربر ابزار تخصصی : این شخص در کاربرد انواع ابزارهای حل مشکلات مهارت دارد . این فرد وظایفی را اجرا می کند که مدیر مهارت آن را ندارد .

تحلیلگر سیستم تجارت : این شخص یک دانش در کاربرد اجرای رسمی ، آموزشی و مهارت در DSS دارد .

تسهیل کنندۀ گروه : هنگامی که تصمیمات گروه به وسیلۀ IT حمایت می شود ، استفاده از تسهیل کننده سودمند می باشد .

مدل DSS :

مدیریت مدل مدیریت دانش سیستمهای کامپیوتر محور دیگر مدیریت داده ها داده ها داخلی و خارجی مدیریت گفتگو مدیریت وظایف

سیستم های حمایت تصمیم گیری گروهی :

·      این سیستم مساوی با سیستم کامپیوتر محور تعاملی که راه حل مشکلات بدون ساختار و نیمه ساختاری را آسان می کند .

·              هدف GDSS توسعۀ بهروری در تصمیم گیری به وسیلۀ سرعت بخشیدن و افزایش کیفیت می باشد .

·              ایجاد GDSS برای حمایت نشستهای رو در رو می باشد .

·              این قبیل GDSS به شکل نرم افزاری ، سخت افزاری ، افراد و روشها احاطه شده است .

عناصر GDSS :

·        سخت افزار یک گروه می تواند در گروه از سخت افزار را داشته باشد .

ü     ـ مدل برای نشستهای الکترونیک

ü     ـ مجموعه ای از کامپیوترهای شخصی

نرم افزار : این نرم افزار مجموعه ای از ابزارها یا بسته ها در سیستم می باشد.

افراد اعضای گروه و تسهیل کننده

روشها : روشهایی که استفادۀ آسان و مؤثر را از تکنیکها ممکن می سازد .

حمایت تصمیم کاری : دارای دو نوع می باشد :

·        سیستم های حمایت تصمیمی سازمانی ( ODSS ) که در وظایف سازمانی و فعالیت تمرکز دارد .

·   سیستم اطلاعاتی اجرایی ( DIS ) که تحت عنوان سیستم حمایت اجرایی یک فن آوری طراحی شده در پاسخ به نیازهای مدیران می باشد .

خصوصیات ( EIS ) :

 قادر نمودن کارگران در رسیدن به جزئیات در هر مدل از اطلاعات

 فاکتورهای موفقیت اصلی و عملکرد کلیدی تعیین می شود .

 در یک مدل دستیابی اطلاعات یا دیگر فاکتورها در هر زمانی به دست می آید .

 تجزیه و تحلیل می تواند با استفاده از مدلهای پیش بینی به دست می آید .

 سیستمهای حمایت اجرایی توانایی تحلیل را ایجاد می کند که در آن درخواستهای خاص برای داده ها مورد نیاز است .

 گزارش بر پایۀ مفهوم مدیریت می باشد که در آن توجه خاص به مسائل مهم داده می شود .

 یکپارچگی با DSS : سیستمهای اطلاعاتی در تعیین مشکل فرصتها موثر هستند .

 EIS سنتی قسمتی از سیستم اطلاعاتی کاری می شوند و تحت نام هوش تجاری شناخته می شود .

مزایای DSS برای کاربر :

·        کاربر می تواند از DSS در هر جایی استفاده کند .

·        بسیاری از DSS در آرایشهای استفاده می کنند و برای کارگران در دسترس می باشد .

·        وب از سئوالات مربوط به DSS و ایجاد گزارش حمایت می کند .

·        سرورهای وب محور می توانند عملکردها را در برنامۀ DSS اجرا کند .

ü     این توانایی به کاربران می دهد تا کاربردهای DSS را بدون نیاز به مشتری گسترش دهند .

مزایای DSS برای سازنده

·        یک DSS می تواند به صفحات وب در ارتباط با پروژه ، کاربر ، و غیره دست یابد.

·        توسعه دهندۀ DSS می تواند کاربردهای DSS را ارتقاء دهد .

·        توسعه دهندۀ DSS می تواند با مشتریان در حلول وب همراهی داشته باشد .

ü     ـ نرم افزار DSS و کاربردها از ASP در دسترس می باشد در چنین حالتی نیاز به برنامۀ DSS نمی باشد .

مزایای DSS بر پایۀ وب :

 قادر می باشد به منابع قوی از داده ها و روش تجزیه و تحلیل برسد .

 می تواند داده ها را به روش دقیق بررسی کند .

 به آسانی قابل استفاده است .

 کار با کاغذ را کاهش می دهد .

 تصمیم گیری بهتر را ایجاد می کند .

 استفادۀ آسانتر از DSS را ممکن می سازد .

 هزینه های توسعه را کم می کند .

نیازهایی برای DSS وب محور :

 مطالعه به وسیلۀ شرکت تجاری 5 نیاز را برای تحویل DSS تعیین می کند :

ü     دستیابی به داده های خود سرویس .

ü     در دسترس بودن و عملکرد بالا .

ü     مشتریان اجرایی ـ صفر

ü     امنیت

ü     داده های متای یکپارچه

تقلید برای تصمیم گیرندگان

·      در DSS تقلید به یک تکنیک برای اجرای تجربیات با یک مدل کامپیوتر در یک مدل از سیستم مدیریتی ارجاع می شود .

·              خصوصیات تقلید :

·              در حالی که مدل ها به طور کلی واقعیت را ارائه می دهند در این حالت از آن تقلید می کنیم .

·              این یک تکنیک برای اجرای تجربیات می باشند .

ü     ـ این می تواند خصوصیات ارائه شده را تحت شرایط متفاوت شرح داده و پیش بینی کند

·              این می تواند برای تصمیم گیری پیچیده مورد استفاده قرار گیرد .

ترجمۀ قسمت 6 ( E )

    مزایای تقلید

   1 ـ اجارۀ شمول پیچیدگی های زندگی واقعی را در مشکل می دهد .

   2 ـ حالت توصیفی دارد ، مدیران را قادر می کند تا سئوالاتی از نوع 0 چه می شد ـ اگر     بپرسند .

  3 ـ می توانند تنوع گسترده ای از انواع مشکل را از قبیل موجودی و کارمندان ، وظایف سطح مدیریتی مانند برنامه ریزی را کنترل کند .

   4 ـ می تواند تأثیر زمان فشرده را نشان دهد و به مدیر تأثیرات بلند مدت از سیاستهای متفاوت ارائه دهد .

   5 ـ می تواند با استفاده از ابزارهای وب اجرا شود .

مثالهایی از DSS

ـ گروه همکاری انبارداری پرایس ، حالت آن لاین DSS را در خرده فروشی ، خدمات مالی و ... پیشنهاد می دهد و بهره خاص ریسک مدیریتی و تصمیمات بیمه ای را به همراه دارد .

ـ تجارت کوچک آفیس مایکرو سافت  شامل" what – if  " است که می تواند برای بررسی تأثیرات مالی از تصمیمات استفاده شود .

ـ IBM : ابزارهای زیادی از تجزیه و تحلیل بازار تا تصمیمات تولیدی و مالی را پیشنهاد می دهد .

ـ بویو ( Boio ) : کاربرد بهبود سود دهی ، به شرکت ها کمک می کند تا پتانسیل کامل از سود را در عرض علائم بازار و تولید در اختیار بگیرند .

خط مقدم تصمیم گیری :

·   فرآیندی است که به وسیلۀ آن شرکت ها فرآیندهای تصمیم گیری را خودکار کرده و آن را در سازمان قرار می دهند .

·   این فرآیند از کاربران تجاری از قبیل مدیران خطی ، اجرای فروش به وسیلۀ مشارکت در تصمیم گیری استفاده می کند .

·   نرم افزار خط مقدم تصمیم گیری که در اواخر سال 1999 وارد بازار شد ، می تواند مشکلات استاندارد را حل کند .

ü     بر طبق تحقیق فورسر ، این قبیل سیستم ها برای بقای بسیاری از شرکت ها ضروری هستند ، اما باید برای تکامل تکنولوژی پنج سال را پشت سر بگذارند .

نارسایی های ( DSS )

·   در طول سالها نارساییهایی در همۀ انواع سیستم های حمایت از تصمیم گیری وجود داشته است که بعضی از آنها به شکل زیر می باشد .

ü     مأموریت آن تا حدودی به صورت یک عیب در GDSS می باشد ( NASA ) از GDSS استفاده کرده که در آن اجازۀ عمل به روشهای دیگر داده نشد .

ü     در کنگرۀ جهانی دربارۀ فرودگاه ها نارساییهایی در فرود گاههای دیور ، هنگ کنگ و    مالزی دیده شد که این به دلیل نارسائیهای ( DSS ) می باشد .

ü           برزیلون و پومورد ( 1997 ) بعضی از این نارسائیها در (  DSS ) شرح دادند .

موضوعات مدیریتی :

ü     مزایای غیر محسوس : سیستم حمایت مدیریتی در تصدیق مشکل می باشد چون آنها دارای مزایای غیر محسوسی از قبیل توانایی حل و مشکل سریعتر را دارا می باشد .

ü     مستدل نمودن پرسنل ( DSS ) : بسیاری از کارگران ( DSS ) خودشان را برای توسعۀ بهره وری گسترش می دهند . این برای داشتن موجودی DSS وجود دارد بنابراین اگر کارگر سازمان را ترک کند ابزار بهروری بالا می رود .

ü           امنیت : سیستم های حمایت تصمیم گیری ممکن است حاوی اطلاعات برای کل دورۀ حیاتی سازمانها باشد .

ü     حالت تجاری آمادۀ ( DSS ) : با افزایش استفاده از سیستم خود محور ASP این ممکن است کاربردهای DSS بیشتری به شکل آن لاین یافت شود .

ü     فرهنگ سازمانی : اغلب افراد مزایای DSS را تشخیص داده و حمایت بیشتری از آن به وسیلۀ مدیریت بالا صورت گرفته و بیشتر از DSS  استفاده خواهند شد .

ü           DSS هوشمند ، عاملهای هوشمند را در درون DSS معرفی می کند که می تواند عملکرد آن را افزایش دهد .

ü     موضوعات اخلاقی : شرکت ها با سیستم حمایت مدیریتی ممکن نیاز داشته باشد تا بعضی موضوعات اخلاقی خاص از قبیل خصوصی و قابلیت محاسبه را نشان دهند . قضاوت انسان یک موضوع مهم دیگر DSS می باشد .