دسته بندی جیگ وفیکسچرها

دسته بندی جیگ وفیکسچرها:

عبارت جیگ وفیکسچرها برای جوشکاری معنی مشابهی باجیگ وفیکسچرهای ماشین کاری را ندارد .

یک جیگ جوشکا ری یک ابزار ثابت است ولی یک فیکسچر جوشکاری را می توان حول محورهای افقی یا عمودی چرخاند ونقش اصلی فیکسچر جوشکاری مهار کردن قطعه کاری وجلوگیری از بروز این عیب می باشد . در حالی که این معنی برای جیگ وفیکسچر برای عملیات ماشین کاری درست نیست .

جیگ وفیکسچرها راازجهت کاربرد ومفهوم به دو دسته 1-جیگ وفیکسچرهای برای عملیات ماشین کاری 2-جیگ وفیکسچرهای برای عملیات جوشکاری تقسیم می کنیم .

                                                                            1- د ستی


                                1- عملیات ماشین کاری       2- مکا نیزه                           

جیگ وفیکسچر                                                                

                                 2- عملیات جوشکاری         1- د ستی 

 

                              2  - مکانیزه

جیگ ها برای عملیات ماشین کاری به دو دسته اصلی  1-سوراخ کاری  2-سوراخ تراشی 

                                                                         

تقسیم جیگ ها بر اساس روش ساخت :   

باز: شامل 1-جیگ های صفحه ای 2- جیگ های پایدار 3-جیگ های باصفحات زیرورو 4-جیگ های قائم الزاویه 

                                                                                                                                                انواع  فیکسچرها براساس روش ساخت آ نها تعیین می شود. انواع  رایج فیکسچرها عبا رتند از: 1-فیکسچرهای صفحه ای .2-قائم ا لزا ویه .3-گیره ها.4-فیکسچرهای دورا نی .5-فیکسچرهای چندایستگاهی . د سته بندی فیکسچرها : برا سا س نوع ما شین ا بزا ر یا نوع پروسه تولید تعیین می شود مثلا فیکسچری که روی د ستگاه فرز نصب می شود فیکسچر فرزکاری نا میده می شود. پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جیگ وفیکسچری می شود باید نوع آن رااز جهت کاربرد عملیات ماشین کاری یا جوشکاری مشخص کنیم

پس با توجه به مطا لب گفته شده هرگاه سخن از جیگ وفیکسچری می شود باید نوع آن رااز جهت کاربرد عملیات ماشین کاری یا جوشکاری مشخص کنیم.

  فیکسچرهای جوشکاری و فیکسچرهای کنترل فیکسچرهای کنترل عمدتا برای سه نوع عملیات طراحی شده اند .خال جوش زدن , جوشکاری کامل و نگهداشتن

قطعات خال جوش خورد ه , جیگ و فیکسچر جوشکار یبرای نگهداشتن چند قطعه د روضعیت درست نسبت به هم و جوشکاری کامل آنها به کار می روند کنترل دفع حرارت یکی از نکات مهم است که در هر فیکسچر جوشکاری باید به آن توجه کرد وظیفه اصلی یک جیگ یا فیکسچر جوشکاری نگهداشتن قطعات در وضعیت در ست نسبت به هم است تا پس از جوشکاری قطعه کار با اشکال و ابعاد درست به دست بیاید یک جتیگ یا فیکسچر جوشکاری باید در تولید انبوه بتواند قطعات یکسان ود رمحدوده تلانی مجاز تولیدنماید به طوری که حداقل تاب برداشتن د رقطعه کا رتوجود می آید در صورت امکان جیگ یا فیکسچر باید طوری طراحی شود که عملیات جوشکاری بر روی قطعه کار را بتوان د ریک

سطح افقی انجام داد

دو دسته اصلی فیکسچرهای کنترل عبارتند از :1- فرمانها  2- فیکسچرها ی کنترل ساعتی فرمانها اندازه یک قطعه کار را نسبت به یک اندازه استاندارد از پیس تعیین شده مقایسه می کنند این ابزارها می توانند تعیین کنند که آیا اندازه قطعه کا رد رمحدوده تلرانس  مجاز قرا ردارد یا خیر

فیکسچر ساعتی د رواقع قطعه کارراد ریک محدوده خاص اندازه گیری می کند و نمی تواند دقیقا تعیین کند که چه قسمتی از قطعه کار و به چه میزانی خارج از تلرانس است .

  فیکسچرهای کنترل :

ویژگی مهم و اصلی یک فیکسچر کنترل دقت است یک فیکسچر کنترل از اجزایی تشکیل شده که برای کنترل یک اندازه یا ویژگی خاص مورد نیاز اگر ابعاد مختلف یک قطعه کار از هم مستقل باشند و به یکدیگر وابسته نباشند باید برای هر اندازه از یک فیکسچر کنترل ساده استفاده کرد مثلا یک سوراخ رزوه شده در یک قطعه کار از دو جنبه می توان کنترل کرد

1- اندازه  2- موقعیت سوراخ 

این ویژگی از هم میستقل شده و با دو فیکسچر جداگانه باید کنترل شوند .

سه نظامها ی استاندارد در سطح وسیعی در صنعت برای نگهدااشتن قطعات استوانه ای شکل مورد استفاده قرار می گیرد . امروزه این این ابزارها در اندازه ها و شکلهای متنوع عرضه می شوند و می توان با استفاده از آنها جیگ ها یا فیکسچرهای ارزان قیمت طراحی نمود

دو گروه اصلی از تجهیزات نگهدارنده ارزان قیمت در ساخت یکسچر ها عبارتند از :

سه نظام ها و گیره ها  -   روبندها و نگهدارنده های خاص

          نگهدارنده های خاص و نگهدارنده های مدولار

در بررسی تاریخچه تولید صنعتی ملاحظه می شود که جیگ ها و فیکسچرها در بهبود و افزایش بهره وری تولید نقش عمده ا یداشته اند دو گروه اصلی این ابزارها عبارتند از :

نگهدارنده های عمومی و نگهدارنده های مخصوص . هر چتند که کلیه جیگ ها و فیکسچرها در یکی از دو گروه عمده قرار می گیرند ولی کاربردهایی نیز در صنعت یافت می شوند که هی یک از این دو گرو ابزارها نمی توانند به طوراقتصادی برای آنها انجام وظیفه کنند به همین دلیل گروه سومی از فیکسچرها با عنوان نگهدارنده های مدولار برای پر کردنفاصله بین این دو گروه مطرح گردید در واقع نگهدارنده مدولا رترکیبی از این دو گروه را در خود دارد در سیستمهای مدولار از یک سری قطعات و تجهیزات استاندارد برای ساخت وبرپایی یک ابزار خاص استفاده می گردد تجهیزات استانداردی که در یک نگهدارنده مدولار به کار میروند عبارتند از :

صفحه ها پایه ها قرارها روبندها و از این قبیل این قطعات استاندارد را می توان به روشهای مختلف به هم وصل کرد و تنوع بی شماری از جیگ ها و فیکسچرها بوجود آوردبنابراین فیکسچرهای مدولار از مونتاژ قطعات و تجهیزات استاندارد بر روی هم ساخته می شوند . امروزه انواع مختلفی از فیکسچرهای مدولار د ربازار عرضه می شوند . د رمیان این انواع دو نوع بیشترین کاربرد را دارند 

فیکسچرهای باشیا رTشکل و فیکحسچرهای پین دار

ابزارهای نگهدارنده رامی توان در سه گروه طبقه بندی کرد نگهدارنده های خاص  نگهدارنده های عمومی و نگهدارنده های مدولار . هنگامی که تعداد زیادی قطعه باید تولید شود از نگهدانده های خاص استفاده می شود .

هنگامی که تعداد کمی قطعه لازم باشد تولید شود بهتر است از  از نگهدارنده مدولار استفاده می شود برای ساخت قطعات به صورت تکی نیز از نگهدارنده های استاندارد نظیرگیر ه ها , سه نظام ها و گیره ها ی فنری (‌کولت ) استفاده می گردد . از جیگ ها و فیسچرهای خاص در تولید دائمی و انبو ه  قطعات استفاد ه می شود ولی جیگ ها و فیکسچرها ی مدولار برای تعدد تولید محدودی قطعه کار مناسب هستند بنابراین نگهدارنده های خاص می توانند به صورت روزمره و به دفعات خیلی زیاد استفاده شوند ولی نگهدارنده های مدولار تنها جوابگوی تعداد محدودی قطعه کار که مثلا به صورت سفارشی د رحال تولید هستند می باشد نگهدارنده های مدولار برای کار گاههای نمونه سازی  تحقیقاتی و یا به عنوان جایگزین وقتی یک نگهدارنده  خاص که در حال تعمیر است بسیار مناسب هستند . با توجه به تنوع قطعات اصلی وجانبی استاندارد که در مجموعه نگهدارنده های مدولار یافت می شود زمان ساخت یک فیکسچر خاص د رحد قابل ملاحظه ای تقلیل می یابد البته قیمت مجموعه قطعات فیکسچرها ی مدولار زیاد است ولی با استفاده از آنها د رساخت و بر پایی فیکسچرهای خاص صرفه جویی زیادی در هزینه ومد ت زمان حاصل خواهد شد .

مزایای استفاده از فیکسچرها ی مدولار به شرح زیر است :

زمان کوتاه در طراحی و مونتاژ فیکسچر 

     2-= قابلیت استفاده مجدد از تجهیزات و قطعات مونتاژ شده

     3- تنوع نامحدود فیکسچرهای قابل ساخت با استفاده از تجهیزات مدولار

                         فیکسچرهای مدولار پین دار

فیکسچرهای مدولار پین دار از نظر طرح اصلی بسیار شبیه فیکسچرهای مدولار با شیارTهستند ابعاد و اندازه هر دو نوع و شکل و تنوع و قطعات جانبی آنهاا نیز مشابه هستند تنها تفاوت آنها استفاده از سوراخهای شبکه ای به جای شیارهای متقاطع است . اگر لازم باشد یک فیکسچر مدولار چند بار مونتاژ شود بهتر است از نوع پین دار ساخته شود . سوراخهای صفحه اصلی دو گونه هستند در نوعی از آنها سوراخها به صورت یک در میان ساد ه و رزوه شده طراحی می شوند بدین ترتیب می توان هم پین و هم پیچ را در نقاط مختلف صفحه نصب نمود در نوع دیگر سوراخها به صورت ترکیبی طراحی و پیچهای مخصوصی بر روی آنها بسته میشود این پیچها هم به عنوان پین قرار و هم به عنوان پیچ نگهدارنده استفاده می شوند د راین طرح لازم است ازیک پیچ قرار مخصوص استفاده شود از پیچ نگهدارنده هم به عنوان پین قرار استفاده شود و هم به عنوان پیچ قرارروبندهای کورد استفاده در سیستمهای نگهدارنده مدولار اغلب از نوع مکانیکی و دستی هستندولی بنا به ضرورت می توان از سیستمهای نگهدارنده مکانیزه نیز در فیکسچرهای مدولار استفاده کرد متعلقات جانبی دیگری که می توان در ساختن یک فیکسچر مدولار به کار برد عبارتند از : گیره های ماشینی ,  صفحات مغناطیسی , صفحات گردان ایستگاهی(صفحه مستقیم ).

گیره های ماشینی بر روی صفحات مغناطیسی

روی آن برای روشن وخاموش کردن میدان مغناطیسی است که از موارد استفاده آن بدین صورت است که برای ثابت کردن فیکسچرهای مدولار بر روی دستگاه بر روی چهار گوشه آن این روبند مغناطیسی را برای ثابت کردن فیکسچرهای مدولار استفاده می کنند قابل ذکر است که plate یا صفحه  اصلی دستگاه cmm از آهن است روبند مشکی : از موارد استفاده این روبندها در دستگاههای پرس تمام اتو ماتیک ورق است که ورق ها توسط مکش هوا در چندین قسمت نگه داشته می شوند واین نیروی نگه دارنده در تمام سطح به طور یکنواخت توزیع می شود و قطعه را می توان به مکان مورد نظر توسط ربات منتفل کرد.          

                 تفاوت جیگ و فیکسچر برای عملیات ماشین کاری

فیکسچرها نگهدارنده هایی هیتند که به موقعیت دهی قطعه کار می پردازند یعنی وظیفه فیکسچرها موقعیت دهی و محکم کردن قطعه کار است در حالی که جیگ ها (jigs) علاوه بر اینکه به موقعیت دهی و ثبات قطعه کا رمی پردازند وظیفه موقعیت دهی و هدایت ابزار کار را نیز بر عهده دارن که عموما لفظ جیگ بطور عامیانه به جای واژه فیکسچر (finture) بیشتر جا افتاده است و جایگزین واژه فیکسچر شده است .

فیکسچر ها : فیکسچرها برای نگهداشتنیا موقعیت دادن قطعه کا ربرای عملیات ماشین کار ییا مونتاژ (جوشکاری ) و غیره استفاده می شوند که قطعات مشابه را به دقت تولید نمود

جیگ ها : همان فیکسچرها هستند یعنی استفاده می سشوند برای نگهداری یا موقعیت دادن قطعه کار و علاوه بر این یک وسیله ای را شامل می شوند که به هدایت ابزار می پردازند برای عملیات برش و غیره یعنی تفاوت در هدایت ابزار برشی به طرف قطعه کار است جیگ ها عموما دارای بوشهای هدایت کننده می باشند که از جنس فولاد سخت شده است و برای عملیات سوراخکاری و فرآیند به کار می روند

برای تنظیم مو قعیت قطعه کا ربه عبار ت دیگر فیکسچر  نسبت به ابزار برشی از فیلر یا بلوک های مکعب مستطیلی سنگ خورده استفاده می شود   طراحی ابزار طراحی ابزار فرآیندی  است شامل طرح , محاسبه , و ایجاد روشها و فنونی که برای افزایش بازدهی و بهره وری تولید ضروری هستند هدف اصلی د رطراحی ابزار افزایش تولید با در نظر گرفتن کیفیت مورد نیاز و همچنین کاهش  هزینه های تولید است .

عوامل متعددی د رطراحی ابزار مؤثر هستند ابعاد و اشکال کلی قطعه نوع مواد اولیه عملیات ماشین کاری که روی قطعه انجام  شود میزان دقت مورد نیاز , تعداد تولید قطعه کار.   یک طراح ابزار  باید اطلاعات کافی در مورد تهییه مواد اولیه مورد نیاز نظارت  بر ساخت وکنترل ابزار نیز داشته باشد .بر همین اساس در فسمتهای بعدی نمونه ی یک روش تولید به کمک wire cut  توضیح داده می شود.

بررسی اقتصادی

طراح جیگ و فیکسچر لازم است طرح خود را از نظر اقتصادی و کارآیی تولید توجیه کند او این اطلاعات را د  ربرگه بر آورد هزینه و کار آیی وارد کرده و ارائه می کند در این برگه هزینه طراحی و ساخت ابزار و صرفه جوی اقتصادی که با استفاده از این ابزار نسبت به انواع دیگر حاصل می شود درج شده است . طراح باید اطلاعات دقیقی درباره جنس و مقدار ماده اولیه مورد نیاز نیروی انسانی مورد نیاز و تعداد قطعاتی که توسط این جیگ یا فیکسچر در هر ساعت می توان تولید کرد بدست آورد . نیروی انسانی یکی از گرا ن ترین عوامل تولید به شکار مرود بنا براین کاهش هزینه نیروی انسانی سبب می شود هزینه کلی کاهش چشمگیری داشته باشد .

استفاده از قطعات استاندارد نقش مهمی در کامش هزینه تولید دارد.بنابراین در فرایند طراحی توجه به ساخت قطعات استاندارددر الویت است درجات آزادی از آنجا که شناخت درجات آزادی در طراحی فیکسچرها و جیگ ها مهم است مبحثی را دراین باره توضیح  میدهیم قطعه ای که مهار نشود آزاد است در تمام جهات دوازده کانه حرکت کند جسم می تواند در راستای محورهای سه گانه مختصاتی (در هر راستا در دو جهت) حرکت کرده و حول این سه محور در هر دو جهت گردش نماید یعنی ما دوازده درجه آزاد ی داریم

محدودکردن حرکت : برای قرار گرفتن دقیق یک قطعه بر روی جیگ یا فیکسچر باید از حرکت آن جلوگیری کرد این کار توسط :

1- پینها  2- لبه های قرار  3- کلمپ ها ( دستی یا پنوماتیکی) یا روبندها انجام می شود .

اگر سوراخ مرکزی یک قطعه کار را روی پین قرار دهیم 9 جهت از 12 جهت کلی محدود می شود و اگر از دو پین استفاده شود که د ردو سوراخ قطعه کار فرو روند 11 جهت حرکت کلی محدود می شود بنابراین هر جا گه ممکن است بهتر است از سوراخ میانی قطعه کا ربرای قرار گرفتن روی جیگ یا فیکسچر استفاد ه نمود البته 11 جهت حرکت کلی که توسط دو پین محدود می شود با این فرض است که پین در پائین قسمت خود به صورت لوکتیورعمل کند یعنی نشیمنگاه قطعه باشد تا یگ درجه آزادی یعنی جهت محور zمنفی را مهارکند.

که تنها یک درجه آزاد می ماند یعنی محور zمثبت که توسط کلمپ یا روبند (clamp)انجام می شود که عموما به صورت پنو ماتیکی است تا بدین وسیله قطعه را بتوان به راحتی از روی جیگ جدا نمود.

قاعده 3 و 2 و 1 :

3 تکیه گاه برای معرفی یک صفحه (plant  support) 2دوران و یک حرکت انتقالی توسط این صفحه گرفته می شود .2تکیه گاه برای معرفی یک خط راست(orietation). 1 دوران و 1 حرکت انتقالی توسط این خط گرفته.می شود 1تکیه گاه برای معرفی یک نقطه (stop  in  tranlator  motion) 1 حرکت انتقال توسط این نقطه گرفته میشود .

موقعیت سه تکیه گاه (صفحه ): نقاطی که برای معرفی plane  support انتخاب می شوند باید بر روی بزرگترین صفحه بوده و نسب به یکدیگر بیشترین فاصله را داشته باشند و موقعیت دو تکیه گاه باید نسب به یکدیگر بیشترین فاصله را داشته باشند باشد .

زاویه بسته شدن کلمپ 90درجه است که حداکثر تا 15درجه اختلاف رامی توان در نظر گرفت زیرااگر زاویه بسته شدن کلمپ 90درجه نباشد کلمپ نیرویی ایجاد می کند که باعث سرخوردن و اکثرا کلمپ ها درحالت 90درجه بسته می شوند یعنی وقتی کلمپ بسته می شود حالت افقی پیدا می کند منظوراز فرآیند تمام فرایندهای مرسوم در بدنه ساز ی می باشد :1-نقطه جوش 2-همینگ کلینچ  3-MIG/MAG4- سیلر کاری

دستگاه مختصات مرجع : دستگاه مختصات مرجع خودرو یک دستگاهمختصات کار تزین cartizian

راستگرد می باشد که محورهای آن را فصل مشترک سه صفحه عمود بر خم تشکیل می دهند یکی از این صفحات صفحه تقارن خودرو یا صفحه xzمیباشد که در آنY=0صفحه دیگر صفحه افقی است که از محور چرخهای جلو و عقب عبور می کند این صفحه صفحه xyمی باشد که Z=0است

صفحه سوم صفحه ای عمود بر دو صفحه قبل است که از محورچرخهای جلو می گذرد این صفحه نیز yzمیباشد

که X=0در این دستگاه جهت مثبت محور xاز جلو به سمت عقب خودرو جهت مثبت محور yاز چپ به راست و جهت مثبت محور zاز پائین به بالا  قطعه ساده (Roug hpart)قطعه ای است که در سالن پرس تولید شده و به هیچ قطر دیگری متصل نشده  استrough)به معنی سخت است)

 قطعه اسمبل شده (Assembled part)مجموعه ای است که از اتصال دو یا چند قطعه ساده به یکدیگر بوجود آمده.

 قطعه اصلی (master part) از مجموعه اسمبل شده قطعه ای که نسبت  به بقیه قطعات اهمیت بیشتری دارد

قطعه اصلی یا master partنامیده می شود .

درجات آزاد ه جسم صلب (DOF)degree of  freedomبرای هر جسم صلب در فضا می توان سه حرکت دورانی و سه حرکت انتقالی در نظر گرفت . به هر یک از این حرکت یک درجه آزادی گفته میشود منظور از Isostatism گرفتن درجات آزادی قطعه و یا مجموعه نسبت به مختصات مرجع در فضا می باشد

بدنه جیگ یا فیکسچرBody)):

بدنه جیگ یا فیکسچر یک پایه صلیب است که روی آن پایه ها تکیه گاهها (لو کتیورها locators))پینها ,کلمپ ها یا روبندها(clamps) نصب می گردد اندازه و شکل ماده اولیه و روش ساخت بدنه با توجه به قطعه کاری که روی آن بسته مس شود تعیین می گردد .

قاعدتا اندازه بدنه جیگ یا فیکسچر به اندازه قطعه کار و عملیات تولیدی مورد نیاز بستگی دارد انتخاب جنس یا ماده اولیه بدنه به مواردی نظیر صلبیت مورد نیاز ,قیمت , دقت و دوام بستگی دارد . بدنه جیگ به یکی از سه روش ریخته گری , جوشکاری ,ماشین کاری ساخته می شود.

قطعات پیش ساخته:

استفاده از قطعات پیش ساخته یا نیم ساخته می تواند هزینه های ساخت یک جیگ یا فیکسچر را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد همچنین چون این قطعات در شکلها و اندازه های متنوع در دسترس هستند مدت زمان

آماده سازی مجموعه نیز کوتاه خواهد شد چند نوع از قطعات نیم ساخته که در ساخت جیگ یا فیکسچرها به کار می روند مقاطع تخت سنگ خورده , پروفیلهای ریخته گری شده , بدنه های ریخته گری شده استاندارد , پروفیلهای فولادی ساختمانی در ساختمان جیگ ها و فیکسچرها از انواع مختلف لوازم استاندارد استفاده می شود از حمله این لوازم می توان به

پیچ , مهره , واشر و خار و انواع ضامن اشاره کرد . در طراحی جیگ و فیکسچر سعی می شود از قطعات استاندارد استفاده شود .استفاده از قطعات مخصوص هزینه را افزایش داده و معمولا می توان قطعات استاندارد مناسبی را جایگزین آنها نمود

جیگها وفیکچرها

کاراصلی جیگ هاوفیکچرها تعیین محل قطعه کار هنگام عملیات مختلف برروی آن میباشد.جیگ ها وفیکچرها ممکن است با قطعات مختلف برای راهنمایی نگهداری گیره بندی واندازه گیری مجهزباشند تا تمام قطعات تولیدشده بوسیلهجیگ یافیکچر مانند هم باشند.

مزیت استفاده از جیگ وفیکچرها:

استفاده ازجیگ وفیکچردرکاهش قیمت قطعات تولیدی در مقادیر زیاد مؤثرمی باشد.جیگ هاوفیکچرها وقتی دارای مزیت میباشند که سرعت تعویض  قطعه کارودقت از عوامل مهم بشمارایند.استفاده انها درتولید قطعات یکسان وقابل تعویض ( سرعت بیرون اوردنقطعه کاروجازدن قطعه بندی ) حتمادرتولیدمحدودهم به صرفه میباشد.مزیت مهم دیگران این است که نسبتاکارغیرماهرانه ای ممکن است بوسیله ابزارویژه انجام شود.

جیگ چیست؟

یک جیگ دستگاه مخصوصی است که قطعه کاررامیگیرد یا نگه میدارد یاروی یک قسمت ماشین کاری شده قرار میگیرد.جیگ یک ابزار تولید میباشد که نه تنها قطعه کار راتعیین محل میکند ونگه میدارد همچنین ابزار برش رابرای انجام کارراهنمایی میکند.جیگهامعمولابابوشهای سوراخکاری فولادی برای راهنمایی مته هایا دیگرابزاربرش بکارمی روند به عنوان یک اصل جیگ های کوچک روی میز بسته نمی شوند هرچند اگر سوراخهابزرگتر از 4\1  اینچ باشد معمولا لازم است که جیگ دریک اشیانه قرار گیرد یا بطور محکمی به میز وصل گردد.

فیکسچرچیست؟

یک فیکچر ابزار تولیدی است که برای تعیین محل و محکم نگهداشتن یک یا چندقطعه کار بکار میرود آن طوریکه عملیات لازم بتوانند انجام شوند.یک فیکچر باید بطرزمحکمی به میز ماشین متصل گردد از انجاییکه فیکچرها بیشتر روی ماشینهای فرزکاری مورد استفاده قرار میگیرند لازم است طوری طراحی شوند که برای عملیات مختلف مناسب باشند.هدف اصلی از کاربرد فیکچرتعیین محل کردن قطعه کار بطورسریع ودرست  نگهداریان بطرز خوبی ومحکم گرفتن ان میباشد.فیکچرها درطرحهای مختلفی از ساده یا پیچیده برای کارهای مختلف وبا در نظر گرفتن تعدادتولید ساخته شده اندبعنوان قطعات نگهدارنده فیکچرها به ساده کردن عملیات فلزی با وسایل مخصوص روی تمام ماشینهای استاندارد کمک میکنند. در ذیل مواردزیادی از عملیاتیکه ممکن است به فیکچراحتیاج داشته باشدنوشته شده است:

مونتاژ ‍، خم کاری ، سوراخ کاری داخلی ، پرداخت کاری ، صیقل کاری ، سنگ کاری ، صیقل کاری سوراخها ، بازرسی صیقل وپرداختیاتاقانها و بلبرینگ ها ، فرزکاری ، رنده کاری ، تهیه پروفیل یک قالب یا قطعات دیگر به وسیله ماشین فرزیاسنگ ، برقو کاری ، پرچ کاری ، اره کاری ، اهنگری ، صاف کردن سطوح زبر یا ریخته گری شده ، قلاویزکاری ، ازمایش ، تراشکاری ، جوشکاری.

فرق بین جیگ وفیکچر:

درواقع فرق گذاشتن قاطع بین این دو وسیله مشکل است ولی بطور کلی میتوان گفت که جیگ هدایت کننده مته برای عملیات سوراخ کاری میباشد درحالیکه فیکچرخود به ماشین که عمل برش را انجام میدهد محکم بسته شده و بدون هدایت تیغه عمل برش انجام میگیرد.فیکچرها اغلب برای سرعت عمل در ما شینهای فرز وهمچنین انواع ماشینهای صفحه تراش استفاده میشود دربعضی مواقع بخصوص از جیگ وفیکچربطور مرکب برای تهیه قطعات مشکلترکه طراحی ان ایجاب میکند استفاده میشود.

از جیگ ها برای عمل داخل تراش در ماشین تراش نیز میتوان استفاده کرد که البته یک عمل مخصوص نامیده میشود.

در کل می توان گفت که :

«یک فیکسچر میتواند جیگ باشد ولی یک جیگ نمیتواند فیکسچر باشد.»

اصول قرار گیری وجادادن در جیگ وفیکچر:

منظور از قرار گیری و جادادن در جیگ وفیکچر را میتوان بایک جمله درموقعیت مناسب نگهداشتن قطعه کار بیان نمود. میدانیم که یک قطعه کار میتواند 6 حرکت داشته باشدکه عبارتنداز:

سه حرکت رفت وامدی در طول محور مختصات X وY و  Zو سه حرکت چرخشی(پیچشی) در دورمحورهای  XوY  و Z اصول قرار گیری برهمین مبنی استوار میگردد.چنین ذکر میشود که یک قطعه کارطوری قرارگیردکه این حرکات را نداشته باشدازنظرمحل قرارگیری نکات زیر علاوه بر موارد بالا مهمترین عوامل در جادادن قطعه کار داخل جیگ و فیکچر میباشد.

این موارد عبارتند از:

1- قطعه براحتی در جیگ و فیکچر قرار گیرد

2- پس از انجام کار بروی قطعه در فیکچر بتوان براحتی ان را از فیکچر خارج نماییم.

3-محل قرار گرفتن قطعه حداقل درگیری وحداکثر کلمپینگ ( گیره کردن ) را داشته باشد.

4-جادادن قطعه درفیکچرمورد نظربا تلرانسهای مجازقطعه تطبیق داشته وفیکچرحتی المقدوربتواند قابل رگلاژ باشد.

5- محل درگیری قطعه با فیکچر یا جیگ همیشه طوری انتخاب میشود که قطعه در موقعیت مناسب کاری قرارگیرد.