کد ی برای به حرکت درآوردن تایتل وبلاگ یا وبسایت

<!--Powered javascript code by www.Goodzila.tk-->

<SCRIPT language=javascript>

msg = "بزرگترین وبلاگ فناوری اطلاعات";

msg = "..." + msg;pos = 0;

 

function scrollMSG() {

 

document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos);

 

pos++;

 

if (pos > msg.length) pos = 0

 

window.setTimeout("scrollMSG()",200);

 

}

 

scrollMSG();

 

</SCRIPT>