دانشکده برق و کامپیوتر (درس پایگاه داده­های پیشرفته 2)

دانشکده برق و کامپیوتر

درس پایگاه داده­های پیشرفته 2

گزارش اول

مقدمه­ای بر داده­کاوی

مصطفی کیخا 810184097

علی عباسی 810184102


فهرست

1 مقدمه ای بر دادهکاوی... 3

1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟. 4

1-2 مراحل کشف دانش.... 6

1-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف... 11

1-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟. 12

1-5 داده کاوی و انبار داده  ها  13

1-6 داده کاوی و OLAP. 14

1-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی... 15

2- توصیف داده ها در داده کاوی... 15

2-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها 15

2-2 خوشه بندی 16

2-3 تحلیل لینک... 16

3- مدل های پیش بینی داده ها 17

3-1 Classification. 17

3-2 Regression. 17

3-3 Time series. 18

4 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی... 18

4-1 شبکه های عصبی 18

4-2 Decision trees. 22

4-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS). 24

4-4 Rule induction. 25

4-5 K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR). 26

4-6 رگرسیون منطقی... 27

4-7 تحلیل تفکیکی 27

4-8 مدل افزودنی کلی (GAM). 28

4-9 Boosting. 28

5 سلسله مراتب انتخابها 29


1 مقدمه ای بر دادهکاوی[1]

در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر در برای تولید و جمع آوری دادهها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیر استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستمهای سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات نقش مهمی دارند [1].

بطور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی ما را مواجه با حجم زیادی از داده و اطلاعات میکند. این رشد انفجاری در دادههای ذخیره شده، نیاز مبرم وجود تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری را ایجاد کرده که به صورت هوشمند به انسان یاری رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند: داده کاوی به عنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح می باشد. در یک تعریف غیر رسمی داده کاوی فرآیندی است، خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی می کنند، که این دانش به صورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انباره داده[2] و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات، ذخیره شده است. داده کاوی بطور همزمان از چندین رشته علمی بهره می برد نظیر: تکنولوژی پایگاه داده، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، آمار، شناسایی الگو، سیستم های مبتنی بر دانش[3]، حصول دانش[4]، بازیابی اطلاعات[5]، محاسبات سرعت بالا[6] و بازنمایی بصری داده[7] . داده کاوی در اواخر دهه 1980 پدیدار گشته، در دهه 1990 گامهای بلندی در این شاخه از علم برداشته شده و انتظار می رود در این قرن به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد [2].

واژه های «داده کاوی» و «کشف دانش در پایگاه داده»[8] اغلب به صورت مترادف یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. کشف دانش به عنوان یک فرآیند در شکل1-1 نشان داده شده است.

 کشف دانش در پایگاه داده فرایند شناسایی درست، ساده، مفید، و نهایتا الگوها و مدلهای قابل فهم در داده ها می باشد. داده کاوی، مرحله ای از فرایند کشف دانش می باشد و شامل الگوریتمهای مخصوص داده کاوی است، بطوریکه، تحت محدودیتهای مؤثر محاسباتی قابل قبول، الگوها و یا مدلها را در داده کشف می کند [1]. به بیان ساده تر، داده کاوی به فرایند استخراج دانش ناشناخته، درست، و بالقوه مفید از داده اطلاق می شود. تعریف دیگر اینست که، داده کاوی گونه ای از تکنیکها برای شناسایی اطلاعات و یا دانش تصمیم گیری از قطعات داده می باشد، به نحوی که با استخراج آنها، در حوزه های تصمیم گیری، پیش بینی، پیشگویی، و تخمین مورد استفاده قرار گیرند. داده ها اغلب حجیم ، اما بدون ارزش می باشند، داده به تنهایی قابل استفاده نیست، بلکه دانش نهفته در داده ها قابل استفاده می باشد. به این دلیل اغلب به داده کاوی، تحلیل داده ای ثانویه[9] گفته می شود.

1-1 چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟

اصلی ترین دلیلی که باعث شد داده کاوی کانون توجهات در صنعت اطلاعات قرار بگیرد، مساله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و نیاز شدید به اینکه از این داده ها اطلاعات و دانش سودمند استخراج کنیم. اطلاعات و دانش بدست آمده در کاربردهای وسیعی از مدیریت کسب و کار وکنترل تولید و تحلیل بازار تا طراحی مهندسی و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

داده کاوی را می توان حاصل سیر تکاملی طبیعی تکنولوژی اطلاعات دانست، که این سیر تکاملی ناشی از یک سیر تکاملی در صنعت پایگاه داده می باشد، نظیر عملیات: جمع آوری داده ها وایجاد پایگاه داده، مدیریت داده و تحلیل و فهم داده ها. در شکل1-2 این روند تکاملی در پایگاه های داده نشان داده شده است ]3[.

شکل1-1:  داده کاوی به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش

تکامل تکنولوژی پایگاه داده و استفاده فراوان آن در کاربردهای مختلف سبب جمع آوری حجم فراوانی داده شده است. این داده های فراوان باعث ایجاد نیاز برای ابزارهای قدرتمند برای تحلیل داده ها گشته، زیرا در حال حاضر به لحاظ داده ثروتمند هستیم ولی دچار کمبود اطلاعات می باشیم.

ابزارهای داده کاوی داده ها را آنالیز می کنند و الگوهای دادهای را کشف می کنند که می توان از آن در کاربردهایی نظیر: تعیین استراتژی برای کسب و کار، پایگاه دانش[10] و تحقیقات علمی و پزشکی، استفاده کرد. شکاف موجود بین داده ها و اطلاعات سبب ایجاد نیاز برای ابزارهای داده کاوی شده است تا داده های بی ارزش را به دانشی ارزشمند تبدیل کنیم [2].

به طور ساده داده کاوی به معنای استخراج یا «معدن کاری[11]» دانش از مقدار زیادی داده خام است. البته این نامگذاری برای این فرآیند تا حدی نامناسب است، زیرا به طور مثال عملیات معدن کاری برای استخراج طلا از صخره و ماسه را طلا کاوی می نامیم، نه ماسه کاوی یا صخره کاوی، بنابراین بهتر بود به این فرآیند نامی شبیه به «استخراج دانش از داده» می دادیم که متاسفانه بسیار طولانی است. «دانش کاوی» به عنوان یک عبارت کوتاهتر به عنوان جایگزین، نمی تواند بیانگر تاکید و اهمیت بر معدن کاری مقدار زیاد داده باشد. معدن کاری عبارتی است که بلافاصله انسان را به یاد فرآیندی می اندازد که به دنبال یافتن مجموعه کوچکی از قطعات ارزشمند از حجم بسیار زیادی از مواد خام هستیم ]2].

با توجه به مطالب عنوان شده، با اینکه این فرآیند تا حدی دارای نامگذاری ناقص است ولی این نامگذاری یعنی داده کاوی بسیار عمومیت پیدا کرده است. البته اسامی دیگری نیز برای این فرآیند پیشنهاد شده که بعضا بسیاری متفاوت با واژه داده کاوی است، نظیر: استخراج دانش از پایگاه داده، استخراج دانش[12] ، آنالیز داده / الگو، باستان شناسی داده[13]، و لایروبی داده ها[14].

1-2 مراحل کشف دانش

کشف دانش دارای مراحل تکراری زیر است:

1- پاکسازی داده ها[15] (از بین بردن نویز و ناسازگاری داده ها).

2- یکپارچه سازی داده ها[16] (چندین منبع داده ترکیب می شوند).

3- انتخاب داده ها[17] (داده های مرتبط با آنالیزازپایگاه داده بازیابی می شوند).

4- تبدیل کردن داده ها[18] (تبدیل داده ها به فرمی که مناسب برای داده کاوی باشد مثل خلاصه سازی[19] و همسان سازی[20]

5-داده کاوی (فرایند اصلی که روالهای هوشمند برای استخراج الگوها از داده ها به کار گرفته می شوند.)

6-ارزیابی الگو[21] (برای مشخص کردن الگوهای صحیح و مورد نظربه وسیله معیارهای اندازه گیری)

7-ارائه دانش[22] (یعنی نمایش بصری، تکنیکهای بازنمایی دانش برای ارائه دانش کشف شده به کاربر استفاده می شود)]1[ .

شکل1-2: سیر تکاملی صنعت پایگاه داده

هر مرحله داده کاوی باید با کاربر یا پایگاه دانش تعامل داشته باشد. الگوهای کشف شده به کاربر ارائه می شوند و در صورت خواست او به عنوان دانش به پایگاه دانش اضافه می شوند. توجه شود که بر طبق این دیدگاه داده کاوی تنها یک مرحله از کل فرآیند است، البته به عنوان یک مرحله اساسی که الگوهای مخفی را آشکار می سازد. با توجه به مطالب عنوان شده، دراینجا تعریفی از داده کاوی ارائه می دهیم:

"داده کاوی عبارتست از فرآیند یافتن دانش از مقادیر عظیم داده های ذخیره شده در پایگاه داده، انباره داده ویا دیگر مخازن اطلاعات"  [3].

بر اساس این دیدگاه یک سیستم داده کاوی به طور نمونه دارای اجزاء اصلی زیر است که شکل1-3 بیانگر معماری سیستم است.

شکل1-3: معماری یک نمونه سیستم داده کاوی


1- پایگاه داده، انباره داده یا دیگر مخازن اطلاعات: که از مجموعه ای از پایگاه داده ها، انباره داده، صفحه گسترده[23]، یا دیگر انواع مخازن اطلاعات. پاکسازی داده ها و تکنیکهای یکپارچه سازی روی این داده ها انجام می شود.

2- سرویس دهنده پایگاه داده یا انباره داده: که مسئول بازیابی داده های مرتبط بر اساس نوع درخواست داده کاوی کاربر می باشد.

3- پایگاه دانش: این پایگاه از دانش زمینه[24] تشکیل شده تا به جستجو کمک کند، یا برای ارزیابی الگوهای یافته شده از آن استفاده می شود.

4- موتور داده کاوی[25] : این موتور جزء اصلی از سیستم داده کاوی است و به طور ایدآل شامل مجموعه ای از پیمانه[26] هایی نظیر توصیف[27]، تداعی[28]، کلاسبندی[29]، آنالیزخوشه ها[30]، و آنالیز تکامل وانحراف[31]، است.

5- پیمانه ارزیابی الگو[32] : این جزء معیارهای جذابیت[33] را به کار می بندد و با پیمانهء داده کاوی تعامل می کند بدینصورت که تمرکز آن بر جستجو بین الگوهای جذاب می باشد، و از یک حد آستانه جذابیت استفاده می کند تا الگوهای کشف شده را ارزیابی کند.

6- واسط کاربرگرافیکی[34] : این پیمانه بین کاربر و سیستم داده کاوی ارتباط برقرار می کند، به کاربر اجازه می دهد تا با سیستم داده کاوی از طریق پرس وجو[35] ارتباط برقرار کند، این جزء به کاربر اجازه می دهد تا شمای پایگاه داده یا انباره داده را مرور کرده، الگوهای یافته شده را ارزیابی کرده و الگوها را در فرمهای بصری گوناگون بازنمایی کند.

با انجام فرآیند داده کاوی، دانش، ارتباط یا اطلاعات سطح بالا از پایگاه داده استخراج می شود و قابل مرور از دیدگاههای مختلف خواهد بود. دانش کشف شده در سیستم های تصمیم یار، کنترل فرآیند، مدیریت اطلاعات و پردازش پرس وجو[36] قابل استفاده خواهد بود [2].

بنابراین داده کاوی به عنوان یکی از شاخه های پیشرو در صنعت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از نوید بخش ترین زمینه های توسعه بین رشته ای در صنعت اطلاعات است.

1-3 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف

ریشه های داده کاوی در میان سه خانواده از علوم، قابل پیگیری می باشد [1]. مهمترین این خانواده ها، آمار کلاسیک[37] می باشد. بدون آمار، هیچ داده کاوی وجود نخواهد داشت، بطوریکه آمار، اساس اغلب تکنولوژی هایی می باشد که داده کاوی بر روی آنها بنا می شود. آمار کلاسیک مفاهیمی مانند تحلیل رگرسیون، توزیع استاندارد، انحراف استاندارد، واریانس، تحلیل خوشه، و فاصله های اطمینان را که همه این موارد برای مطالعه داده و ارتباط بین داده ها می باشد، را در بر می گیرد. مطمئنا تحلیل آماری کلاسیک نقش اساسی در تکنیکهای داده کاوی ایفا می کند.

دومین خانواده ای که داده کاوی به آن تعلق دارد هوش مصنوعی[38] می باشد. هوش مصنوعی که بر پایه روشهای ابتکاری می باشد و با آمار ضدیت دارد، تلاش دارد تا فرایندی مانند فکر انسان، را برای حل مسائل آماری بکار بندد. چون این رویکرد نیاز به توان محاسباتی بالایی دارد، تا اوایل دهه 1980 عملی نشد. هوش مصنوعی کاربردهای کمی را در حوزه های علمی و حکومتی پیدا کرد، اما نیاز به استفاده از کامپیوترهای بزرگ با عث شد همه افراد نتوانند از تکنیکهای ارائه شده استفاده کنند.

سومین خانواده داده کاوی، یادگیری ماشین[39] می باشد، که به مفهوم دقیقتر، اجتماع آمار و هوش مصنوعی می باشد. درحالیکه هوش مصنوعی نتوانست موفقیت تجاری کسب کند، یادگیری ماشین در بسیاری از موارد جایگزین آن گردید. از یادگیری ماشین به عنوان تحول هوش مصنوعی یاد شد، چون مخلوطی از روشهای ابتکاری هوش مصنوعی به همراه تحلیل آماری پیشرفته می باشد. یادگیری ماشین اجازه می دهد تا برنامه های کامپیوتری در مورد داده ای که آنها مطالعه می کنند، مانند برنامه هایی که تصمیمهای متفاوتی بر مبنای کیفیت داده مطالعه شده می گیرند، یادگیری داشته باشند و برای مفاهیم پایه ای آن از آمار استفاده می کنند و از الگوریتمها و روشهای ابتکاری هوش مصنوعی را برای رسیدن به هدف بهره می گیرند.

داده کاوی در بسیاری از جهات، سازگاری تکنیکهای یادگیری ماشین با کاربردهای تجاری است. بهترین توصیف از داده کاوی بوسیله اجتماع آمار، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بدست می آید. این تکنیکها سپس با کمک یکدیگر، برای مطالعه داده و پیدا کردن الگوهای نهفته در آنها استفاده می شوند. بعضی از کاربردهای داده کاوی به شرح زیر است:

·        کاربردهای معمول تجاری: از قبیل تحلیل و مدیریت بازار، تحلیل سبد بازار، بازاریابی هدف، فهم رفتار مشتری، تحلیل و مدیریت ریسک؛

·        مدیریت و کشف فریب: کشف فریب تلفنی، کشف فریبهای بیمه ای و اتومبیل، کشف حقه های کارت اعتباری، کشف تراکنشهای مشکوک مالی (پولشویی)؛

·        متن کاوی[40]: پالایش متن (نامه های الکترونیکی، گروههای خبری و غیره)؛

·        پزشکی: کشف ارتباط علامت و بیماری، تحلیل آرایه های DNA ، تصاویر پزشکی؛

·        ورزش: آمارهای ورزشی؛

·        وب کاوی[41]: پیشنهاد صفحات مرتبط، بهبود ماشینهای جستجوگر یا شخصی سازی حرکت در وب سایت؛

1-4 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟

داده کاوی فقط یک ابزار است و نه یک عصای جادویی. داده کاوی به این معنی نیست که شما راحت به کناری بنشینید و ابزارهای داده کاوی همه کار را  انجام دهد.

داده کاوی نیاز به شناخت داده ها و ابزارهای تحلیل و افراد خبره در این زمینه ها  را از بین نمی برد.

داده کاوی فقط به تحلیلگران برای پیدا کردن الگوها و روابط بین داده ها کمک می کند و در این مورد نیز روابطی که یافته می شود باید به وسیله داده های واقعی دوباره بررسی و تست گردد.

1-5 داده کاوی و انبار داده  ها  [42]

معمولا داده هایی که در داده کاوی مورد استفاده قرار می گیرند از یک انبار داده استخراج می گردند و در یک پایگاه داده[43] یا مرکز داده [44]ای ویژه برای داده کاوی قرار می گیرند.

اگر داده های انتخابی جزیی از انبار داده ها باشند بسیار مفید است چون بسیاری از اعمالی که برای ساختن انباره داده ها انجام می گیرد با اعمال مقدماتی داده کاوی مشترک است و در نتیجه نیاز به انجام مجدد این اعمال وجود ندارد ، از جمله این اعمال پاکسازی داده ها می باشد.

پایگاه داده مربوط به داده کاوی می تواند جزیی از سیستم انبار داده ها باشد و یا می تواند یک پایگاه داده جدا باشد.

شکل 4 . داده ها از انباره داه ها استخراج می گردند

ولی با این حال وجود انباره داده ها برای انجام داده کاوی شرط لازم نیست و بدون آن هم

اگر داده ها دریک یا چندین پایگاه داده باشند می توان داده کاوی را انجام دهیم و بدین منظور فقط کافیست داده ها را در یک پایگاه داده جمع آوری کنیم و اعمال جامعیت داده ها و پاکسازی داده ها را روی آن انجام دهیم. این پایگاه داده جدید مثل یک مرکز داده ای عمل می کند.

شکل 5 .داده ها از چند پایگاه داده استخراج شده اند

1-6 داده کاوی و OLAP  

بسیاری فکر می کنند که داده کاوی و OLAP دو چیز مشابه هستند در این بخش سعی می کنیم این مسئله را بررسی کنیم و همانطور که خواهیم دید این دو ابزار های کاملا متفاوت می باشند که می توانند همدیگر را تکمیل کنند.

OLAP   جزیی از ابزارهای تصمیم گیری [45]می باشد.سیستم های سنتی گزارش گیری و پایگاه داده ای آنچه را که در پایگاه داده بود توضیح می دادند حال آنکه در OLAP هدف بررسی دلیل صحت یک فرضیه است.] 1[

بدین معنی که کاربر فرضیه ای در مورد داده ها و روابط بین آنها ارائه می کند و سپس به وسیله ابزار OLAP با انجام چند Query صحت آن فرضیه را بررسی می کند.

اما این روش برای هنگامی که داده ها بسیار حجیم بوده و تعداد پارامترها زیاد باشد نمیتواند مفید باشد چون حدس روابط بین داده ها کار سخت و بررسی صحت آن بسیار زمانبر خواهد بود.

تفاوت داده کاوی با OLAP در این است که داده کاوی برخلاف OLAP برای بررسی صحت یک الگوی فرضی استفاده نمی شود بلکه خود سعی می کند این الگوها را کشف کند.

درنتیجه داده کاوی و OLAP می توانند همدیگر را تکمیل کنند و تحلیل گر می تواند به وسیله ابزار OLAP یک سری اطلاعات کسب کند که در مرحله داده کاوی می تواند مفید باشد و همچنین الگوها و روابط کشف شده در مرحله داده کاوی می تواند درست نباشد که با اعمال تغییرات در آنها می توان به وسیله OLAP  بیشتر  بررسی شوند.

1-7 کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی

داده کاوی از پیشرفت هایی که در زمینه هوش مصنوعی و آمار رخ می دهد بهره می گیرد . هر دو این زمینه ها در مسائل شناسایی الگو و طبقه بندی داده ها کار می کنند و بالتبع در داده کاوی استفاده مستقیم خواهند داشت. و هر دو گروه در شناخت و استفاده از شبکه های عصبی و درخت های تصمیم گیری فعال می باشند.

داده کاوی جانشین تکنیک های آماری سابق نمی باشد بلکه وارث آنها بوده و در واقع تغییر و گسترش تکنیک های سابق برای متناسب ساز ی آنها با  حجم داده ها و مسائل امروزی می باشد. تکنیک های کلاسیک برای داده های محدود و مسائل ساده مناسب بوده اند حال آنکه با پیچیده شدن مسائل و رشد روزافزون داده ها نیاز به تغییر آنها کاملا طبیعی است.به عبارت دیگر داده کاوی ترکیب تکنیک های کلاسیک با الگوریتم های جدید مثل شبکه های عصبی و درخت تصمیم گیری می باشد.

مهمترین نکته این است که داده کاوی راهکاری است برای مسائل تجاری امروز به کمک تکنیک های آماری و هوش مصنوعی برای افراد حرفه ای که قصد دارند یک مدل پیش بینی ایجاد نمایند.]‎[3 

2- توصیف داده ها در داده کاوی

2-1 خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها

قبل از اینکه بتوان روی مجموعه ای از  داده ها ،داده کاوی انجام بدهیم و یک مدل پیش بینی مناسب ابجاد کنیم ، باید بتوان داده ها را به خوبی شناخت که برا ی شروع این کار می توان از پارامترهایی مثل میانگین , انحراف معیار و.... استفاده کنیم.

ابزارهای تصویرسازی داده ها و گراف سازی برای شناخت داده ها بسیار مفید می باشند و نقش آنها در آماده سازی داده ها بسیار مفید و غیر قابل انکار است ، مثلا با استفاده از این ابزار می توان توزیع مقادیر مختلف داده ها را در یک نمودار مشاهده کرد و میزان داده های دارای خطا را به طور تقریبی حدس زد.

مهمترین مشکل این ابزار این است که معمولا تحلیل ها دارای تعداد زیادی پارامتر هستند که به هم مربوطند و باید رابطه این پارامترها را که چند بعدی می باشد در دو بعد نمایش دهند که این کار اگر هم عملی باشد برای استفاده از آنها نیاز به افراد خبره می باشد.

2-2 خوشه بندی [46]

هدف از خوشه بندی این است که داده های موجود را به چند گروه  تقسیم  کنند و در این تقسیم بندی داده های گروه های مختلف باید حداکثر تفاوت ممکن را به هم داشته باشند و داده های موجود در یک گروه باید بسیار به هم شبیه باشند .

برخلاف کلاس بندی (که در ادامه خواهیم دید) در خوشه بندی ، گروه ها از قبل مشخص نمی باشند و همچنین معلوم نیست که بر حسب کدام خصوصیات گروه بندی صورت می گیرد. درنتیجه پس از انجام خوشه بندی  باید یک فرد خبره خوشه های ایجاد شده را تفسیر کند و در بعضی مواقع لازم است که پس از بررسی خوشه ها بعضی از پارامترهایی که در خوشه بندی در نظر گرفته شده اند ولی بی ربط بوده یا اهمیت چندانی ندارند حذف شده و جریان خوشه بندی از اول صورت گیرد. ]1[

پس از اینکه داده ها به چند گروه منطقی و توجیه پذیر تقسیم شدند از این تقسیم بندی می توان برای کسب اطلاعات در مورد داده ها یا تقسیم داده ها جدید استفاده کنیم.

از مهمترین الگوریتم هایی که برای خوشه بندی استفاده می شوند می توان Kohnen و الگوریتم K-means را نام برد.

2-3 تحلیل لینک[47]

تحلیل داده ها یکی از روش های توصیف داده هاست که به کمک آن داده ها را بررسی کرده و روابط بین مقادیر موجود در بانک اطلاعاتی را کشف می کنیم.از مهمترین راههای تحلیل لینک کشف وابستگی [48]و کشف ترتیب [49]می باشد.

منظور از کشف وابستگی یافتن قوانینی در مورد مورادی است که با هم اتفاق می افتند مثلا اجناسی که در یک فروشگاه احتمال خرید همزمان آنها زیاد است.

کشف ترتیب نیر بسیار مشابه می باشد ولی پارامتر زمان نیز در آن دخیل می باشد.

وابستگی ها به صورت A->B  نمایش داده می شوند که به A  مقدم و به B موخر یا نتیجه گفته می شود.مثلا اگر یک قانون به صورت زیر داشته باشیم :

" اگر افراد چکش بخرند آنگاه آنها میخ خواهند خرید

در این قانون مقدم خرید چکش و نتیجه خرید میخ می باشد.  ]4[

3- مدل های پیش بینی داده ها

3-1 Classification

در مسائل classification هدف شناسایی ویژگیهایی است که گروهی را که هر مورد به آن تعلق دارد را نشان دهند. از این الگو می­توان هم برای فهم داده­های موجود و هم پیش­بینی نحوه رفتار  مواد جدید استفاده کرد.

داده­کاوی مدلهای classification را با بررسی داده­های دسته­بندی شده قبلی ایجاد می­کند و یک الگوی پیش­بینی کننده را بصورت استقرایی می­یابند. این موارد موجود ممکن است از یک پایگاه داده تاریخی آمده باشند. ]2[

3-2 Regression

Regression از مقادیر موجود برای پیش­بینی مقادیر دیگر استفاده می­کند. در ساده­ترین فرم، regression از تکنیک­های آماری استاندارد مانند linear regression استفاده می­کند. متاسفانه، بسیاری مسائل دنیای واقع تصویرخطی ساده­ای از مقادیر قبلی نیستند. بناراین تکنیک­های پیچیده­تری(logistic regression، درخت­های تصمیم، یا شبکه­های عصبی) ممکن است برای پیش­بینی مورد نیاز باشند.

انواع مدل یکسانی را می­توان هم برای regression و هم برای classification استفاده کرد. برای مثال الگوریتم درخت تصمیم CART را می­توان هم برای ساخت درخت­های classification و هم درخت­های regression استفاده کرد. شبکه­های عصبی را نیز می­توان برای هر دو مورد استفاده کرد ]3[.

3-3 Time series

پیش­بینی های Time series مقادیر ناشناخته آینده را براساس یک سری از پیش­بینی گرهای متغیر با زمان پیش­بینی می­کنند. و مانند regression، از نتایج دانسته شده برای راهنمایی پیش­بینی خود استفاده می­کنند. مدلها باید خصوصیات متمایز زمان را در نظر گیرند و بویژه سلسله­مراتب دوره­ها را.

4 مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

در این بخش قصد داریم مهمترین الگوریتم ها و مدل های داده کاوی را بررسی کنیم. بسیاری از محصولات تجاری داده کاوی از مجموعه از این الگوریتم ها استفاده می کنند و معمولا هر کدام آنها در یک بخش خاص قدرت دارند وبرای استفاده از یکی از آنها باید بررسی های لازم در جهت انتخاب متناسب ترین محصول توسط گروه متخصص در نظر گرفته شود.

نکته مهم دیگر این است که در بین این الگوریتم ها و مدل ها ، بهترین وجود ندارد و با توجه به داده ها و کارایی مورد نظر باید مدل انتخاب گردد.

4-1 شبکه های عصبی [50]

شبکه های عصبی از پرکاربردترین و عملی ترین روش های مدل سازی مسائل پیچیده و بزرگ که شامل صدها متغیر هستند می باشد. شبکه های عصبی می توانند برای مسائل کلاس بندی (که خروجی یک کلاس است) یا مسائل رگرسیون (که خروجی یک مقدار عددی است) استفاده شوند.

هر شبکه عصبی شامل یک لایه ورودی [51]می باشد که هر گره در این لایه معادل یکی از متغیرهای پیش بینی می باشد. گره های موجود در لایه میانی وصل می شوند به تعدادی گره در لایه نهان[52].   هر گره ورودی به همه گره های لایه نهان وصل می شود.

گره های موجود در لایه نهان می توانند به گره های یک لایه نهان دیگر وصل شوند  یا می توانند به لایه خروجی [53]وصل شوند.

لایه خروجی شامل یک یا چند متغیر خروجی می باشد. ]2[

شبکه عصبی با یک لایه نهان

هر یال که بین نود های X,Y می باشد دارای یک وزن است که با Wx,y  نمایش داده می شود. این وزن ها در محاسبات لایه های میانی استفاده می شوند و طرز استفاده آنها به این صورت است که هر نود در لایه های میانی (لایه های غیر از لایه اول) دارای چند ورودی از چند یال مختف می باشدکه همانطور که گفته شد هر کدام یک وزن خاص دارند.

هر نود لایه میانی میزان هر ورودی را در وزن یال مربوطه آن ضرب می کند و حاصل این ضرب ها را با هم جمع می کند و سپس یک تابع از پیش تعیین شده (تابع فعال سازی) روی این حاصل اعمال می کند و نتیجه را به عنوان خروجی به نودهای لایه بعد می دهد.

وزن یال ها پارامترهای ناشناخته ای هستند که توسط تابع آموزش [54]و داده های آموزشی که به سیستم داده می شود تعیین می گردند.

تعداد گره ها و تعداد لایه های نهان و نحوه وصل شدن گره ها به یکدیگر معماری (توپولوژی) شبکه عصبی را مشخص می کند. کاربر یا نرم افزاری که شبکه عصبی را طراحی می کند باید تعداد نودها ، تعداد لایه های نهان ، تابع فعال سازی و محدودیت های مربوط به وزن یال ها را مشخص کند.


Wx,y وزن یال بین X و Y است.

از مهمترین انواع شبکه های عصبی Feed-Forward Backpropagation  می باشد که در اینجا به اختصار آنرا توضیح می دهیم.

Feed-Forward  به معنی این است که مقدار پارامتر خروجی براساس پارامترهای ورودی و یک سری وزن های اولیه تعیین می گردد.  مقادیر ورودی با هم ترکیب شده و در لایه های نهان استفاده می شوند و مقادیر این لایه های نهان نیز برای محاسبه مقادیر خروجی ترکیب می شوند.

Backpropagation : خطای خروجی با مقایسه مقدار خروجی با مقدار مد نظر در داده های آزمایشی محاسبه می گردد و این مقدار برای تصحیح شبکه و تغییر وزن یال ها استفاده می گردد و از گره خروجی شروع شده و به عقب محاسبات ادامه می یابد.

این عمل برای هر رکورد موجود در بانک اطلاعاتی تکرار می گردد.

به هر بار اجرای این الگوریتم برای تمام داده های موجود در بانک یک دوره [55]گفته می شود. این دوره ها آنقدر ادامه می یابد که دیگر مقدار خطا تغییر نکند.

از آنجایی که تعداد پارامترها در شبکه های عصبی زیاد می باشد محاسبات این شبکه ها می تواند وقت گیر باشد. ولی اگر این شبکه ها به مدت کافی اجرا گردند معمولا موفقیت آمیز خواهند بود. مشکل دیگری که ممکن است به وجود بیاید Overfitting  می باشد و آن بدین صورت است که که شبکه فقط روی داده ها آموزشی خوب کار می کند و برای سایر مجموعه داده ها مناسب نمی باشد. برای رفع این مشکل ما باید بدانیم چه زمانی آموزش شبکه را متوقف کنیم.یکی از راه ها این است که شبکه را علاوه بر داده های آزمایشی روی داده های تست نیز مرتبا اجرا کنیم و جریان تغییر خطا را در آنها بررسی کنیم.اگر در این داده ها به جایی رسیدیم که میزان خطا رو به افزایش بود حتی اگر خطا در داده های آزمایشی همچنان رو به کاهش باشد آموزش را متوقف کنیم.

از آنجایی که پارامترهای شبکه های عصبی زیاد است یک خروجی خاص می تواند با مجموعه های مختلفی از مقادیر پارامترها ایجاد گردد درنتیجه این پارامترها مثل وزن یالها قابل تفسیر نبوده و معنی خاصی نمی دهند .

یکی از مهمترین فواید شبکه های عصبی قابلیت اجرای آنها روی کامپیوترهای موازی می باشد.

4-2 Decision trees

درخت­های تصمیم روشی برای نمایش یک سری از قوانین هستند که منتهی به یک رده یا مقدار می­شوند. برای مثال، می­خواهیم متقاضیان وام را به دارندگان ریسک اعتبار خوب و بد تقسیم کنیم. شکل  یک درخت تصمیم را که این مسئله را حل می­کد نشان می­دهد و همه مؤلفه­های اساسی یک یک درخت تصمیم در آن نشان داده شده است : نود تصمیم، شاخه­ها و برگ­ها.]1[

درخت تصمیم گیری

براساس الگوریتم، ممکن است دو یا تعداد بیشتری شاخه داشته باشد. برای مثال، CART درختانی با تنها دو شاخه در هر نود ایجاد می­کند. هر شاخه منجر به نود تصمیم دیگر یا یک نود برگ می­شود. با پیمایش یک درخت تصمیم از ریشه به پایین به یک مورد یک رده یا مقدار نسبت می­دهیم. هر نود از داده­های یک مورد برای تصمیم­گیری درباره آن انشعاب استفاده می­کند.

درخت­های تصمیم از طریق جداسازی متوالی داده­ها به گروه­های مجزا ساخته می­شوند و هدف در این فرآیند افزایش فاصله بین گروه­ها در هر جداسازی است.

یکی از تفاوت­ها بین متد­های ساخت درخت تصمیم اینستکه این فاصله چگونه اندازه­گیری می­شود. درخت­های تصمیمی که برای پیش­بینی متغیرهای دسته­ای استفاده می­شوند، درخت­های classification نامیده می­شوند زیرا نمونه­ها را در دسته­ها یا رده­ها قرار می­دهند. درخت­های تصمیمی که برای پیش­بینی متغیرهای پیوسته استفاده می­شوند درخت­های regression نامیده می­شوند.

هر مسیر در درخت تصمیم تا یک برگ معمولا قابل فهم است. از این لحاظ یک درخت تصمیم می­تواند پیش­بینی­های خود را توضیح دهد، که یک مزیت مهم است. با این حال این وضوح ممکن است گمراه­کننده باشد. برای مثال، جداسازی های سخت در درخت­های تصمیم دقتی را نشان می­دهند که کمتر در واقعیت نمود دارند. (چرا باید کسی که حقوق او 400001 است از نظر ریسک اعتبار خوب باشد درحالیکه کسی که حقوقش 40000 است بد باشد. بعلاوه، از آنجاکه چندین درخت می­توانند داده­های مشابه­ای را با دقت مشابه نشان دهند، چه تفسیری ممکن است از قوانین شود؟

درخت­های تصمیم تعداد دفعات کمی از داده­ها گذر می­کنند(برای هر سطح درخت حداکثر یک مرتبه) و با متغیرهای پیش­بینی­کننده زیاد بخوبی کار می­کنند. درنتیجه، مدلها بسرعت ساخته می­شوند، که آنها را برای مجموعه­داده های بسیار مناسب می­سازد. اگر به درخت اجازه دهیم بدون محدودیت رشد کند زمان ساخت بیشتری صرف می­­شود که غیرهوشمندانه است، اما مسئله مهمتر اینستکه با داده­ها overfit می­شوند. اندازه درخت­ها را می­توان از طریق قوانین توقف کنترل کرد. یک قانون معمول توقف محدود کردن عمق رشد درخت است.

راه دیگر برای توقف هرس کردن درخت است. درخت می­تواند تا اندازه نهایی گسترش یابد، سپس با استفاده از روش­های اکتشافی توکار یا با مداخله کاربر، درخت به کوچکترین اندازه­ای که دقت در آن از دست نرود کاهش می­یابد.

یک اشکال معمول درخت­های تصمیم اینستکه آنها تقسیم­کردن را براساس یک الگوریتم حریصانه انجام می­دهند که در آن تصمیم­گیری اینکه براساس کدام متغیر تقسیم انجام شود، اثرات این تقسیم در تقسیم­های آینده را درنظر نمی­گیرد.

بعلاوه الگوریتم­هایی که برای تقسیم استفاده می­شوند، معمولا تک­متغیری هستند: یعنی تنها یک متغیر را در هر زمان در نظر می­گیرند. درحالیکه این یکی از دلایل ساخت سری مدل است، تشخیص رابطه بین متغیرهای پیش­بینی کننده را سخت­تر می­کند.

4-3 Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS)

در میانه­های دهه 80 یکی از مخترعین CART ، ـJerome H. Friedman، متدی را برای برطرف­کردن این کاستی­ها توسعه داد.]2[

کاستی­های اساسی که او قصد برطرف­ کردن آنها را داشت عبارتند از :

  • پیش­بینی ­های غیرپیوسته( تقسیم سخت)
  • وابستگی همه تقسیم­ها به تقسیم­های قبلی

به این دلیل او الگوریتم MARS را توسعه داد. ایده اصلی MARS نسبتا ساده است، درحالیکه خود الگوریتم نسبتا پیچیده است. بسیار ساده ایده عبارت است از :

  • جایگزینی انشعاب­های غیرپیوسته با گذر های پیوسته که توسط یک جفت از خط­های مستقیم مدل می­شوند. در انتهای فرآیند ساخت مدل، خطوط مستقیم در هر نود با یک تابع بسیار هموار که spline نامیده می­شود جایگزین می­شوند.
  • عدم نیاز به اینکه تقسیم­های جدید وابسته به تقسیم­های قدیمی باشند.

متأسفانه این به معنی اینست که MARS ساختار درختی CART را ندارد و نمی­تواند قوانینی را ایجاد کند. از طرف دیگر، MARS به صورت خودکار مهم­ترین متغیرهای پیش­بینی کننده و همچنین تعامل میان آنها را می­یابد. MARS همچنین وابستگی میان پاسخ و هر پیش­بینی کننده را معین می­کند. نتیجه ابزار رگرسیون اتوماتیک، خودکار و step-wise است.

MARS، مانند بیشتر الگوریتم­های شبکه­های عصبی و درخت تصمیم، تمایل به overfit شدن برای داده­های آموزش­دهنده  دارد. که می­توان آنرا به دو طریق درست کرد. اول اینکه، cross validation بصورت دستی انجام شود و الگوریتم برای تولید پیش­بینی خوب روی مجوعه تست تنظیم شود. دوم اینکه، پارامترهای تنظیم متفاوتی در خود الگوریتم وجود دارد که cross validation درونی را هدایت می­کند.

4-4 Rule induction

استنتاج قوانین متدی برای تولید مجموعه­ای از قوانین است که موارد را دسته­بندی می­کند. اگرچه درخت­های تصمیم می­توانند مجموعه­ای از قوانین را ایجاد کند، متدهای استنتاج قوانین مجموعه­ای از قوانین مستقل را ایجاد می­کند. که لزوما یک درخت را ایجاد نمی­کنند. از آنجا که استنتاج­گر قوانین اجباری به تقسیم در هر سطح ندارد، و می­تواند به آینده بنگرد، قادر است الگوهای متفاوت و گاها بهتری برای رده­بندی بیابد. برخلاف درختان، قوانین ایجاد شده ممکن است همه موارد ممکن را نپوشاند. همچنی« برخلاف درختان، قوانین ممکن است در پیش­بینی متعارض باشند، که در هر مورد باید قانونی را برای دنبال کردن انتخاب کرد. یک روش برای حل این تعارضات انتصاب یک میزان اطمینان به هر قانون است و استفاده از قانونی است که میزان اطمینان بالاتری دارد. ]3[

4-5 K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR)

هنگام تلاش برای حل مسائل جدید، افراد معمولا به راه­حل های مسائل مشابه که قبلا حل شده­اند مراجعه می­کنند. K-nearest neighbor(k-NN) یک تکنیک دسته­بندی است که از نسخه­ای از این متد استفاده می­کند. در این روش تصمیم­گیری اینکه یک مورد جدید در کدام دسته قرار گیرد با بررسی تعدادی(k) از شبیه­ترین موارد یا همسایه­ها انجام می­شود. تعداد موارد برای هر کلاس شمرده می­شوند، و مورد جدید به دسته­ای که تعداد بیشتری از همسایه­ها به آن تعلق دارند نسبت داده می­شود.]2[

محدوده همسایگی (بیستر همسایه ها در دسته X قرار گرفته اند)

اولین مورد برای بکاربردن k-NN یافتن معیاری برای فاصله بین صفات در داده­ها و محاسبه آن است. در حالیکه این عمل برای داده­های عددی آسان است، متغیرهای دسته­ای نیاز به برخورد خاصی دارند. هنگامیکه فاصله بین مواد مختلف را توانستیم اندازه گیریم، می­توانیم از مجموعه مواردی که قبلا دسته­بندی شده­اند را بعنوان پایه دسته­بندی موارد جدید استفاده کنیم، فاصله همسایگی را تعیین کنیم، و تعیین کینم که خود همسایه­ها را چگونه بشماریم.

K-NN بار محاسباتی زیادی را روی کامپیوتر قرار می­دهد زیرا زمان محاسبه بصورت فاکتوریلی از تمام نقاط افزایش می­یابد. درحالیکه بکابردن درخت تصمیم یا شبکه عصبی برای یک مورد جدید فرایند سریعی است، K-NN نیاز به محاسبه جدیدی برای هر مورد جدید دارد. برای افزایش سرعت K-NN معمولا تمام داده­ها در حافظه نگه­داری می­شوند.

فهم مدلهای K-NN هنگامیکه تعداد متغیرهای پیش­بینی کننده کم است بسیار ساده است. آنها همچنین برای ساخت مدلهای شامل انواع داده غیر استاندارد هستند، مانند متن بسیار مفیدند. تنها نیاز برای انواع داده جدید وجود معیار مناسب است. 

4-6 رگرسیون منطقی[56]

رگرسیون منطقی یک حالت عمومی تر از رگرسیون خطی می باشد.قبلا این روش برای پیش بینی مقادیر باینری یا متغیرهای دارای چند مقدار گسسته (کلاس) استفاده می شد. از آنجایی که مقادیر مورد نظر برای پیش بینی مقادیر گسسته می باشند نمی توان آنرا به روش رگرسیون خطی مدلسازی کرد برای این منظور این متغیرهای گسسته را به روشی تبدیل به متغیر عددی و پیوسته می کنیم وبرای این منظور مقدار لگاریتم احتمال متغیر مربوطه را در نظر می گیریم و برای این منظور احتمال پیشامد را بدین صورت در نظر می گیریم :

احتمال اتفاق نیفتادن پیشامد/ احتمال اتفاق افتادن پیشامد

و تفسیر این نسبت مانند تفسیری است که در بسیاری از مکالمات روزمره در مورد مسابقات یا شرط بندی ها یه موارد مشابه به کار می رود .مثلا وقتی می گوییم شانس بردن یک تیم در مسابقه 3 به 1 است در واقع از همین نسبت استفاده کرده و معنی آن این است که احتمال برد آن تیم 75% است.

وقتی که ما موفق شدیم لگاریتم احتمال مورد نظر را بدست آوریم با اعمال لگاریتم معکوس می توان نسبت مورد نظر و از روی آن کلاس مورد نظر را مشخص نمود.]3[

4-7 تحلیل تفکیکی [57]

این روش از قدیمی ترین روش های ریاضی وار گروه بندی داده ها می باشد که  برای اولین بار در سال 1936 توسط فیشر استفاده گردید. روش کار بدین صورت است که داده ها را مانند داده های چند بعدی بررسی کرده و بین داده ها مرزهایی ایجاد می کنند (برای داده ها دو بعدی خط جدا کننده، برای داده های سه بعدی سطح جدا کننده و ..) که این مرزها مشخص کننده کلاس های مختلف می باشند و بعد برای مشخص کردن کلاس مربوط به داده های جدید فقط باید محل قرارگیری آن را مشخص کنیم.

این روش از ساده ترین و قابل رشدترین روش های کلاس بندی می باشد که در گذشته بسیار استفاده می شد.]1[

این روش به سه دلیل محبوبیت خود را از دست داد :اول اینکه این روش فرض می کند همه متغیرهای پیش بینی به صورت نرمال توزیع شده اند که در بسیاری از موارد صحت ندارد . دوم اینکه داده هایی که به صورت عددی نمی باشند مثل رنگها در این روش قابل استفاده نمی باشند. سوم اینکه در این روش فرض می شود که مرزهای جدا کننده داده ها به صورت اشکال هندسی خطی مثل خط یا سطح می باشند حال اینکه این فرض همیشه صحت ندارد.

نسخه های اخیر تحلیل تفکیکی بعضی از این مشکلات را رفع کرده اند به این طریق اجازه می دهند مرزهای جدا کننده بیشتر از درجه 2 نیز باشند که باعث بهبود کارایی و حساسیت در بسیاری از موارد می گردد.

4-8 مدل افزودنی کلی (GAM)[58]

این روش ها در واقع بسطی بر روش های رگرسیون خطی و رگرسیون منطقی می باشند. به این دلیل به این روش افزودنی می گویند که فرض می کنیم می توانیم مدل را به صورت مجموع چند تابع غیر خطی ( هر تابع برای یک متغیر پیش بینی کننده) بنویسیم. GAM می تواند هم به منظور رگرسیون و هم به منظور کلاس بندی داده ها استفاده گردد. این ویژگی غیر خطی بودن توابع باعث می شود که این روش نسبت به روشهای رگرسیون خطی بهتر باشد .

4-9 Boosting

در این روش ها مبنی کار این است که الگوریتم پیش بینی را چندین بار و هر بار با داده های آموزشی متفاوت (که با توجه به اجرای قبلی انتخاب می شوند) اجرا کنیم و در نهایت آن جوابی که بیشتر تکرار شده را انتخاب کنیم. این روش اگر چه وقت گیر است ولی جواب های  آن مطمئن تر خواهند بود. این روش اولین بار در سال 1996 استفاده شد و در این روزها با توجه به افزایش قدرت محاسباتی کامپیوترها بر مقبولیت آن افزوده گشته است.]4[

5 سلسله ­مراتب انتخاب­ها

هدف داده­کاوی تولید دانش جدیدی است که کاربر بتواند از آن استفاده کند. این هدف با ساخت مدلی از دنیای واقع براساس داده­های جمع­آوری شده از منابع متفاوت بدست می­آید. نتیجه ساخت این مدل توصیفی از الگوها و روابط داده­هاست که می­توان آنرا برای پیش­بینی استفاده کرد. سلسه انتخاب­هایی که قبل از آغاز باید انجام شود به این شرح است :

·        هدف تجاری

·        نوع پیش­بینی

·        نوع مدل

·        الگوریتم

·        محصول

در بالاترین سطح هدف تجاری قرار دارد: هف نهایی از کاوش داده­ها چیست؟ برای مثال، جستجوی الگوها در داده­ها ممکن است برای حفظ مشتری­های خوب باشد، که ممکن است مدلی برای سودبخشی مشتری­ها و مدل دومی برای شناسایی مشتری­هایی که ممکن از دست دهیم می­سازیم. اطلاع از اهداف و نیازهای سازمان ما را در فرموله کردن هدف سازمان یاری می­رساند.

مرحله بعدی تصمیم­گیری درباره نوع پیش­بینی مناسب است: (1) classification : پیش­بینی اینکه یک مورد در کدام گروه یا رده قرار می­گیرد. یا (2) regression : پیش­بینی اینکه یک متغیر عددی چه مقداری خواهد داشت.

مرحله بعدی انتخاب نوع مدل است: یک شبکه عصبی برای انجام regression ،و یک درخت تصمیم برای classification. همچنین روشهای مرسوم آماری برای مانند logistic regression، discriminant analysis، و یا مدلهای خطی عمومی وجود دارد.

الگوریتم­های بسیاری برای ساخت مدلها وجود دارد. می­توان یک شبکه عصبی را با backpropagation، یا توابع radial bias ساخت. برای درخت تصمیم، می­توان از میان CART، C5.0، Quest، و یا CHAID انتخاب کرد.

هنگام انتخاب یک محصول داده­کاوی، باید آگاه بود که معمولا پیاده­سازیهای متفاوتی از یک الگوریتم دارند. این تفاوت­های پیاده­سازی می­تواند بر ویژگیهای عملیاتی مانند استفاده از حافظه و ذخیره داده و همچنین ویژگیهای کارایی مانند سرعت و دقت اثر گذارند.

 

در مدلهای پیشگویانه، مقادیر یا رده­هایی که ما پیش­بینی می­کنیم متغیرهای پاسخ، وابسته، یا هدف نامیده می­شوند. مقادیری که برای پیش­بینی استفاده می­شوند متغیرهای مستقل یا پیش­بینی­کننده نامیده می­شوند.

مدلهای پیشگویانه با استفاده از داده­هایی که مقادیر متغیرهای پاسخ برای آنها از قبل دانسته شده است ساخته یا آموزش داده می­شوند. این نحوه آموزش supervised learning نامیده می­شود، زیرا که مقادیر محاسبه شده یا تخمین­زده شده با نتایج معلومی مقایسه می­شوند.( در مقابل، تکنیک­های توصیفی مانند clustering، unsupervised learning نامیده می­شوند زیرا که هیچ نتیجه از پیش معلومی برای راهنمایی الگوریتم وجود ندارد.)


 

  1. Two Crows Corporation,Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery,1999
  2. David Hand, Heikki Mannila , Padhraic Smyth. Principles of Data Mining. The MIT Press . 2001.
  3. J.Han, and M.Kamber, "Data Mining: Concepts and Techniques", San Diego Academic Press, 2001.
  4. Usama Fayyad, Gregory Piatetsky-Shapiro, and Padhraic Smyth.From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases.1996

 [1] Data Mining

[2] Data  warehouses

[3] Knowledge-based system

[4] Knowledge-acquisition

[5] Information  retrieval

[6] High-performance  computing

[7] Data  visualization

[8] Knowledge Discovery in Database

[9] Secondary Data Analysis

[10] Knowledge base

[11] Mining

[12] Knowledge extraction

[13] Data archaeology

[14] Data dredging

[15] Data cleaning

[16] Data integration

[17] Data selection

[18] Data  transformation

[19] Summary

[20] Aggregation

[21] Pattern  evaluation

[22] Knowledge presentation

[23] Spread sheets

[24] Domain knowledge

[25] Data mining engine

[26] Module

[27] Characterization

[28] Association

[29] Classification

[30] Cluster analysis

[31] Evolution and deviation analysis

[32] Pattern evaluation module

[33] Interesting measures

[34] Graphical User Interface (GUI)

[35] Query

[36] Query processing

[37] Classic Statistics

[38] Artificial Intelligence

[39] Machine Learning

[40] Text Mining

[41] Web Mining

[42] Data warehouse

[43] Database

[44] Data mart

[45] Decision Support Tools

[46] Clustering

[47] Link Analysis

[48] Association discovery

[49] Sequence discovery

[50]  Neural  Networks

[51] Input Layer

[52]  Hidden Layer

[53]  Output Layer

[54] Training method

[55] Epoch

[56]  Logistic regression

[57]  Discriminant analysis

[58]   Generalized  Additive Models